เว็บไซต์เก่า

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2565

ส่วนที่ 1 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย