เว็บไซต์เก่า

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

แนะนำหน่วยงาน

 

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ เป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้บริการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ของศูนย์ และห้องปฏิบัติการวิจัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัยด้านทันตชีววัสดุศาสตร์ แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญาญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์