เว็บไซต์เก่า

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือให้บริการ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ของศูนย์และห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ ตัวอย่างการวิจัยและบริการตรวจวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ดังนี้