เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

MU DENT faculty of dentistry

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ดังนั้นเพื่อให้ การดำเนินงาน “โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นไปตามพระราชประสงค์ สำนักพระราชวังจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการหน่วย ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ ๐๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ และมีคำสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

งานออกหน่วยทันตกรรม

เป็นแผนการดำเนินงานประจำของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามแผนปฏิบัติการที่ คณะกรรมการโครงการกำหนด หรือตามการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือแล้วแต่จะทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ โดยให้การรักษาตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน รักษาคลองรากฟัน และใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติก (เป็นครั้งคราว) แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ…

ภาพกิจกรรม

โครงการยุวทูตสุขภาพดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยโครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน การป้องกันโรค เริ่มจากเด็กในวัยเรียน เป้าหมายเป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งหมด ๒๑๖ โรงเรียน จุดประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ด้านทันตสุขศึกษา มีทักษะในการดูแลช่องปากและฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพื่อสร้างผู้นำเพื่อเป็นยุวทูตเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้ เกิดสัมพันธ์…

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ