เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ร้านค้า M Dent Shop

ร้านค้า M Dent Shop

ร้านค้า M Dent Shop

ที่มาผลิตภัณฑ์คณะ

ตามที่ คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้น วิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพช่องปาก และจากการเดินทางไปให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ พบว่าหลายพื้นที่ขาดแคลนยาสีฟัน แปรงสีฟัน คณะฯ จึงได้ผลิตยาสีฟัน แปรงสีฟัน ที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯ โดยใช้ชื่อ M Dent เพื่อแจกจ่ายประชาชนเหล่านั้น และได้เปิดตัว ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน M Dent ครั้งแรกในงานประชุมวิชาการนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2547

 

ต่อมา ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ จึงได้นำผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคณะฯ ในชื่อแบรนด์ M Dent ออกจำหน่ายในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

– หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์
– งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

การก่อตั้ง

สืบเนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคณะ ฯ ในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 ผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพภายในช่องปากสำหรับประชาชนทั่วไป ผลิตภัณฑ์สำหรับทันตแพทย์ หนังสือ ตำราของคณาจารย์ และอื่นๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทันตแพทย์ที่เข้าร่วมงานประชุม

 

ดังนั้นคณะฯจึงได้ดำเนินการเปิดร้าน M Dent เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคณะฯ ให้แก่ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งติดต่อ/ส่งผลิตภัณฑ์ของคณะฯ สู่ภายนอก