เว็บไซต์เก่า

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่า

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าในวาระต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน

ทพ.ธิติ อิ่มเอิบสิน

พ.ศ. 2543 – 2547 ( 2 วาระ)

รศ.ทพ.วรนัติ วีระประดิษฐ์

พ.ศ. 2548 – 2549

ศ.เกียรติคุณ ทพญ.
วราภรณ์ ฐิตินันทพันธ์

พ.ศ. 2550 – 2553 ( 2 วาระ)

ศ.เกียรติคุณ ผศ.ทพ.
สมเกียรติ อรุณากูร

พ.ศ. 2554 – 2555

ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ

พ.ศ. 2556 – 2557

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.
นิติพันธ์ จีระแพทย์

พ.ศ. 2558 – 2561 ( 2 วาระ)

ทพญ.รัตนา จันตะดุลย์

พ.ศ. 2562-2563

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.
นิติพันธ์ จีระแพทย์

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน