เว็บไซต์เก่า

รายการบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง

MU DENT faculty of dentistry

รายการบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง

รายการรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง

1.การเตรียมเซลล์พื้นฐานสำหรับทดสอบ
2. การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี Agar diffusion test
3. การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี MTT cytotoxicity test
4. เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine/UTM)
5. เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness Tester)
6. เครื่องวัดความขรุขระผิว (Surface Roughness Tester)
7. เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)
8. เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นตัวอย่างแบบโทโมกราฟ (Micro CT Scan)
9. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron microscope/TEM)
10. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope/SEM)
11. อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer)
12. เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (High-Performance Liquid Chromatograph/HPLC)
13. การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างน้ำ (Fluoride Ion Analyzer)