เว็บไซต์เก่า

ระยะที่ 1 :การฝึกอบรมระยะต้น

MU DENT faculty of dentistry

ระยะที่ 1 :การฝึกอบรมระยะต้น

• เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กิจกรรมเป็นการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสุขศึกษา แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแกนนำยุวทูตไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
• พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอย่างมาก รวมทั้งยุวทูต ยังได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้นำ