เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ระยะที่ ๓ : การประเมินผล

MU DENT faculty of dentistry

ระยะที่ ๓ : การประเมินผล

• จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
• จากระยะที่ ๒ ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น
• และเพื่อเป็นการประเมินผลความรู้ที่ได้รับไปจึงให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละโรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกับชุมชนในพื้นที่
• โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบ
มีทั้งหมด ๖ โครงการ ดังนี้