เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ระยะที่ ๒ : การฝึกอบรมด้านวิชาการกลุ่ม

MU DENT faculty of dentistry

ระยะที่ ๒ : การฝึกอบรมด้านวิชาการกลุ่ม

• จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
• กิจกรรมเน้นการส่งเสริมการดูและสุขภาพช่องปากและฟันไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป จึงมีการปรับเปลี่ยน ชื่อโครงการเป็น “โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
• กิจกรรมเป็นการจัดฝึกอบรมครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชน โดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ เพื่อเน้นความเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจำกัด และศักยภาพของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๕ ครั้ง จัดขึ้นภายใน ๕ จังหวัด ได้แก่
๑. จังหวัดเชียงใหม่
๒. จังหวัดตาก
๓. จังหวัดขอนแก่น
๔. กรุงเทพมหานคร
๕. จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)