เว็บไซต์เก่า

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

MU DENT faculty of dentistry

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ 10 ประเทศ

ประเทศ
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
Link
ประเทศไทย
innovation-1
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
ประเทศเกาหลี
innovation-2
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
ประเทศญี่ปุ่น
innovation-3-3
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
ประเทศสิงคโปร์
innovation-4
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
ประเทศอินเดีย
innovation-5
http://www.ipindia.nic.in/
ประเทศออสเตรเลีย
innovation-6
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
ประเทศเยอรมัน
innovation-7
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
ประเทศสหรัฐอเมริกา
innovation-8
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
สหภาพยุโรป
innovation-9
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
ประเทศจีน
innovation-10
http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml?params=902F004CA61084A284089435EAAEA94F59CC921A916ADCEB

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
Link
https://www.lens.org/
https://patents.google.com