เว็บไซต์เก่า

ระบบประกันคุณภาพภายใน

MU DENT faculty of dentistry

ระบบประกันคุณภาพภายใน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน (กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพภายนอก (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

มาตรา 48 ว่าด้วยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557 ว่าด้วยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  • ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดวางระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของการดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ก้าวเข้าสู่ “การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx”

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Quality Development Program: MUQD)  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึ้นเองโดยกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2556 และตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งที่ 469 สภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ปิยะณัฐ พรมสาร, 2560)

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ใน

การบริหารองค์กรในปีงบประมาณ 2555 และได้รับการเยี่ยมสำรวจในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ของการดำเนินการตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพ (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ