เว็บไซต์เก่า

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ๘. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมและพาณิชย์

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๓. จำนวนโครงการที่ขอจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๔. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน

เป้าประสงค์ ๙. อัตราการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๕. H-Index (๕ปี)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๖. รายได้จากการ Commercialization จากองค์ความรู้ใหม่

เป้าประสงค์ ๑๐. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๗. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๘. จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยและขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ(ทั้งภายในและภายนอก)