เว็บไซต์เก่า

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ประวัติความเป็นมา

“มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2525 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและอดีตคณบดีท่านแรก โดยท่านได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 100,000 บาท เป็นทุนเริ่มแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อกำเนิดมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ปัจจุบัน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ตั้งอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ชั้น 1) ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยมูลนิธิฯ ได้รับการยกเว้นภาษีให้เป็นองค์กรการกุศล ในลำดับที่ 597 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่น