INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภารกิจสำนักงานการวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

ภารกิจสำนักงานการวิจัย

1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ตามนโยบายและพันธกิจ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการวิจัย ประสานงานในการบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ภายในและภายนอกคณะฯ
3. ควบคุม ดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน จัดทำ รายงาน การดำเนินงานการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
5. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการวิจัยจากภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ
6. จัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อสืบค้น และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
7. จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น
8. ดำเนินการให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง จากภายในและภายนอกคณะฯ
9. ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ภายในและภายนอกคณะฯ
10. ส่งเสริม การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม สำหรับใช้ภายในคลินิก จำหน่ายให้กับผู้ป่วยและหน่วยงานภายนอกคณะฯ

1. งานพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยของคณะฯ
2. งานส่งเสริมประสานงานวิจัย ดำเนินการด้านบริหารจัดการการวิจัย
3. ควบคุม ดำเนินงานกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลงานและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
5. ควบคุมการดำเนินงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL
6. ควบคุมดำเนินงาน ประสานงานรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประสานงานเบิกจ่ายเงินทุน ระหว่างแหล่งทุนภายในและภายนอกและผู้วิจัย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ของงาน
8. จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ของงานในความรับผิดชอบ
9. กำหนดมาตรฐาน สนับสนุนผลงานด้านการวิจัย วิเคราะห์วิจัยข้อมูลควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อในการศึกษาวิจัย การวางแผน การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การขอทุน การรายงานผลงานการวิจัยให้ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัย

 

หน่วยงานในงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
• หน่วยบริหารจัดการการวิจัย
• หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ)
• หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ
• วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

1. รับผิดชอบการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย การใช้และเบิกจ่าย เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัย
2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย และจัดทำสถิติข้อมูล
3. ดำเนินการให้มีการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับตัวอย่างการวิจัยและบริการ การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ
5. สรุปรายงาน เสนอแนะแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการเพื่อการวิจัยของคณะเพื่อกำหนด และสร้างลักษณะ/มาตราฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักงาน/คณะ และชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ
7. กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาขัดข้อง ติดตามประเมินผลงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการของงานในความรับผิดชอบ
9. จัดให้มีการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือแก่คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสัมฤทธิ์ของงาน และร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของคณะ และนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วย

1. การขอทรัพย์สินทางปัญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บริการให้คำปรึกษาจัดเตรียมเอกสารแนะนำ การเขียนแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
3. บริการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาความคุ้มครองสู่เชิงพาณิชย์
4. บริการร่างทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ติดต่อจนได้รับเลขที่คำขอ
5. ประสานงานต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
6. งานรวบรวมผลิตภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์สู่ร้าน M – Dent
7. การจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการ
8. การจัดทำสัญญาความร่วมมือและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
9. การจัดทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ Non-Disclosure Agreement (NDA)
10. Material Transfer Agreement : MTA

 

หน่วยงานในงานประยุกต์ผลงานวิจัย
– หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย
– หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย