เว็บไซต์เก่า

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

MU DENT faculty of dentistry

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภทจำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์2
ความลับทางการค้า

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ประเภทจำนวน (เรื่อง)
สิทธิบัตร1
อนุสิทธิบัตร7
เครื่องหมายการค้า

 

 

1.ได้รับเลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ลิขสิทธิ์ (ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 2 เรื่อง

1.ชื่อลิขสิทธิ์: บูรณาการแนวทางการเลิกยาสูบกับสุขภาพช่องปาก

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 397925

วันที่รับจดแจ้ง: 20 ต.ค. 2564

 

2.ชื่อลิขสิทธิ์: ระบบลงทะเบียนข้อมูลออนไลน์เพื่อขอคำปรึกษาด้านทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นายรัตนพงศ์​ ยี่​หวั่น​จ่าย​ และคณะ

เลขที่จดแจ้ง: 398789

วันที่รับจดแจ้ง: 24 พ.ย. 2564

 

2.ได้รับเลขที่คำขอ (จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

2.1 สิทธิบัตร (ได้เลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 เรื่อง

1.ชื่อสิทธิบัตร: อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

เลขที่คำขอ: 2102004517

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 18 ต.ค. 2564

 

2.2 อนุสิทธิบัตร (ได้รับเลขที่คำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 7 เรื่อง

1.ชื่ออนุสิทธิบัตร: โคมไฟยูวีสามแขน

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003066

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 20 ต.ค. 2564

 

2.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003239

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

3.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003245

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

4.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003246

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

5.ชื่ออนุสิทธิบัตร: ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่มีส่วนประกอบสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003248

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 5 พ.ย. 2564

 

6.ชื่ออนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์เก็บและเตรียมตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสำหรับไมโครทิวป์ 54 ช่อง

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

เลขที่คำขอ: 2103003692

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 17 ธ.ค. 2564

 

7.ชื่ออนุสิทธิบัตร: องค์ประกอบของยาสีฟันจากสารธรรมชาติ

ชื่อผู้ประดิษฐ์หลัก: รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ และคณะ

เลขที่คำขอ: 2103003768

วันที่ได้รับเลขที่คำขอ: 24 ธ.ค. 2564