เว็บไซต์เก่า

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

Mahidol University Education Philosophy

Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills