เว็บไซต์เก่า

บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการทดสอบ

MU DENT faculty of dentistry

บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการทดสอบ

ติดต่อ

งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารปฏิบัติการวิจัย อาคาร 4 ชั้น 6

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-200-7628 โทรสาร 02- 200-7698