เว็บไซต์เก่า

บริการของเรา งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

MU DENT faculty of dentistry

Innovation/นวัตกรรม

1. ขอคำปรึกษาด้านการยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
2. ขอคำปรึกษาด้านการยื่นขอรับลิขสิทธิ์
3. ขอคำปรึกษาด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
3.1 สัญญาความร่วมมือ / บันทึกข้อตกลง (MOU)
3.2 การจัดทำสัญญารักษาความลับ (NDA)
3.3 การจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (MTA)
3.4 การจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (DSA)
3.5 อื่นๆ
4. บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
5. บริการร่างแบบฟอร์มยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
6. บริการร่างแบบฟอร์มยื่นขอรับลิขสิทธิ์
7. บริการให้คำปรึกษา พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช (มาตรา 52)
8. บริการให้คำปรึกษาด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
9. ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
10. การนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์/การให้เช่าสิทธิ์
11. การบริการให้คำปรึกษาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ข้อร้องเรียน
12. ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา
13. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
14. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียน อย.
15. การใช้บริการห้อง MU-NCKU Joint Research Center
16. บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ