INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บทเรียนออนไลน์

MU DENT faculty of dentistry

บทเรียนออนไลน์

ครู ตชด. ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล เป็นการนำเสนอความรู้ทางทันตสุขภาพในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยสังคมเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครู ตชด. ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง รวมไปถึงแนวทางในการผลิตสื่อของครูเพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน และผู้อื่นได้

ในบทเรียนออนไลน์นี้ ได้แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ๑.แบบทดสอบก่อนเรียน ๒.บทเรียน ๓.ทบทวนบทเรียนทั้งหมด ๔.แบบทดสอบหลังเรียน และในส่วนของบทเรียนนั้น จะแบ่งเป็น ๙ บทเรียน บทเรียนละ ๗ – ๑๐ นาที มีหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. การมีทันตสุขภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไร
๒. สาเหตุของฟันผุ
๓. สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ
๔. การทำความสะอาดช่องปาก : การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟัน
๕. วิธีป้องกันฟันผุ และโรคเหงือก
๖. การตรวจช่องปาก และการพบทันตแพทย์
๗. การสร้างโรงเรียนสุขภาพที่ดี
๘. การพัฒนาสื่อสำหรับครู ตชด.
๙. การดูแลฟันเมื่อได้รับอุบัติเหตุ