เว็บไซต์เก่า

บทเรียนออนไลน์

MU DENT faculty of dentistry

บทเรียนออนไลน์

ครู ตชด. ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล เป็นการนำเสนอความรู้ทางทันตสุขภาพในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยสังคมเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครู ตชด. ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง รวมไปถึงแนวทางในการผลิตสื่อของครูเพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน และผู้อื่นได้

ในบทเรียนออนไลน์นี้ ได้แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ๑.แบบทดสอบก่อนเรียน ๒.บทเรียน ๓.ทบทวนบทเรียนทั้งหมด ๔.แบบทดสอบหลังเรียน และในส่วนของบทเรียนนั้น จะแบ่งเป็น ๙ บทเรียน บทเรียนละ ๗ – ๑๐ นาที มีหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. การมีทันตสุขภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไร
๒. สาเหตุของฟันผุ
๓. สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ
๔. การทำความสะอาดช่องปาก : การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟัน
๕. วิธีป้องกันฟันผุ และโรคเหงือก
๖. การตรวจช่องปาก และการพบทันตแพทย์
๗. การสร้างโรงเรียนสุขภาพที่ดี
๘. การพัฒนาสื่อสำหรับครู ตชด.
๙. การดูแลฟันเมื่อได้รับอุบัติเหตุ