เว็บไซต์เก่า

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย

 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ/คุณรุ่งอรุณ  แย้มดี
e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu / rungarun.yea@mahidol.ac.th     

แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป (วจท.1 )  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทมุ่งแนววิจัยหลัก  (วจท.2 )  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนำร่อง (วจท.3 )  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักวิจัยมืออาชีพ (วจท.4 ) ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการวิจัย
 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ/คุณรุ่งอรุณ  แย้มดี
e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu / rungarun.yea@mahidol.ac.th     

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการวิจัย
 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ/คุณรุ่งอรุณ  แย้มดี
e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu / rungarun.yea@mahidol.ac.th     

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการวิจัย
 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ/คุณรุ่งอรุณ  แย้มดี
e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu / rungarun.yea@mahidol.ac.th     

ขั้นตอนการเบิก จ่าย เงินอุดหนุนการวิจัยภายใน  ภายนอกคณะฯ

หลักเกณฑ์และวิธีจัดหาหลักฐานเอกสารประกอบการเบิก จ่าย เงินอุดหนุนการวิจัย

การรายงานการวิจัย 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีชื่อโครงการ  ปิดโครงการและส่งคืนเงินคงเหลือ  ดอกเบี้ย ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและภายนอกคณะฯ

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการวิจัย
 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621 คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ/คุณรุ่งอรุณ  แย้มดี
e-mail:patcharanin.tha@mahidol.edu / rungarun.yea@mahidol.ac.th