เว็บไซต์เก่า

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สอบถามหรือติดต่อประสานงาน ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ นายภาณุวัฒน์ ชมหอม สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการเเละวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 โทร. 02-200-7620 E-mail : phanuwat.cho@mahidol.ac.th