เว็บไซต์เก่า

จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัย

MU DENT faculty of dentistry

จริยธรรมการวิจัย

ติดต่อสำนักงาน MU-DT/PY-IRB

ที่ตั้งสำนักงาน: (MU-DT/PY-IRB)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

( หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  02-200-7622)

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

1.นัทธ์หทัย อุบล

Email:  nuthathai.ubo@mahidol.ac.th

2.ศศิธร บรรจงรัตน์

Email:  sasitorn.nga@mahidol.ac.th

Email:   sasitorn.nga@mahidol.edu