เว็บไซต์เก่า

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

แนะนำงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่หลักในการ กำหนดนโยบาย วางแผนงาน รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลงานด้านการวิจัย เผยแพร่ผลงาน ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผลงาน และพัฒนาให้เกิดผลงานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในและภายนอกคณะฯ

หน่วยงานในงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย