เว็บไซต์เก่า

งานประยุกต์ผลงานวิจัย

งานประยุกต์ผลงานวิจัย

งานประยุกต์ผลงานวิจัย

แนะนำงานประยุกต์ผลงานวิจัย

งานประยุกต์ผลงานวิจัยเป็น งานที่อยู่ภายใต้สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภาระกิจหลักในด้านการผลิตยาและสารทางทันตกรรมเพื่อใช้ในคลินิกต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมภายใต้ ร้าน M-Dent และภารกิจด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านการขอรับความคุ้มครอง ในทรัพย์สินทางปัญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ นอกเหนือจากงานด้านการผลิตยา และสารทางทันตกรรม งานประยุกต์ผลงานวิจัยยังดูแล/บริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (ERP-IM คลัง 2001) คลังฝากขาย (ERP-IM คลัง 1D01)

 

ในปัจจุบัน งานประยุกต์ผลงานวิจัยมีหน่วยงานในกำกับ 2 หน่วยงาน คือ

1. หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดูแลด้านการผลิตยาและสารทางทันตกรรม และบริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์
และสารเคมี (ERP-IM คลัง 2001)

สถานที่ตั้ง

ส่วนผลิตตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คลังจ่าย ERP-IM คลัง 2001 ตั้งอยู่ที่ ร้าน M-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ชั้น 1 โทร 02-200-7630

 

2. หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์

ดูแลด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกร้านในงานวิชาการต่างๆ
ดูแลบริหารจัดการคลังฝากขาย ERP-IM คลัง 1D01

สถานที่ตั้งร้าน M-Dent

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 โทร. 02-200-7631

 

หน่วยงานในงานประยุกต์ผลงานวิจัย

– หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์