เว็บไซต์เก่า

งานบริการเพื่อการวิจัย

งานบริการเพื่อการวิจัย

งานบริการเพื่อการวิจัย

แนะนำหน่วยงาน

งานบริการเพื่อการวิจัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้บริการ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับตัวอย่างการวิจัยและบริการตรวจวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ดังนี้

 

หน่วยงานในงานบริการเพื่อการวิจัย