เว็บไซต์เก่า

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

MU DENT faculty of dentistry

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

ติดต่อเรา
งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
อาคารพรีคลินิก ชั้น 1 (อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7629 โทรสาร 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน 7629 , 7630

งานด้าน: ให้คำปรึกษา อย. เบื้องต้น / MOU / ให้คำปรึกษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น/ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ : นางสาวรัตติพร กายเพชร
E-mail : rattiporn.kay@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7630

งานด้าน: สืบค้น IP / ให้คำปรึกษา IP / ร่างอนุสิทธิบัตร / ร่างสิทธิบัตร / MOU / NDA / ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดต่อ : นายพีรพงษ์ ตัวงาม
E-mail : peerapong.tua@mahidol.edu
โทรศัพท์ 02-200-7629

งานด้าน: จัดสรรรายได้ค่าบริการวิชาการ / ประสานงานด้านบริการวิชาการและรับจ้างทำวิจัย / ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมฯ
ติดต่อ : นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์
E-mail : jutatip.srp@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7629

งานด้าน: สืบค้น IP / ขอรับลิขสิทธิ์ / MTA / DSA / ความลับทางการค้า
ติดต่อ : นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ
E-mail : boonpitak.dok@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-200-7629

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

QR CODE
ขอใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtU51_b5VXIu9hKcEBXCZWGsaMpRjYHG_i5hJWYkfyAGRsw/viewform