เว็บไซต์เก่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55-61

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประจำภาค), ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร, ค่าหน่วยกิต
สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2561

 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมทั้งปี
1 17,050 บาท 11,900 บาท 28,950 บาท
2 19,100 บาท 18,900 บาท 38,000 บาท
3 18,900 บาท 18,900 บาท 37,800 บาท
4 22,500 บาท 19,500 บาท 42,000 บาท
5 24,700 บาท 17,900 บาท 42,600 บาท
6 22,900 บาท 17,900 บาท 40,800 บาท
รวม 125,150 บาท 105,000 บาท 230,150 บาท


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายด้านบน ยังไม่รวม ค่าหน่วยกิตในรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ

ค่าหน่วยกิต รายวิชาเลือกเสรี (free elective) จำนวน หน่วยกิต (ไม่เกิน 2,400 บาท)