เว็บไซต์เก่า

คู่มือ สกอ. & สมศ.

MU DENT faculty of dentistry

คู่มือ สกอ. & สมศ.

รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download – คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายละเอียด: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Download – คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)