INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คู่มือ สกอ. & สมศ.

MU DENT faculty of dentistry

คู่มือ สกอ. & สมศ.

รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download – คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

รายละเอียด: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Download – คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)