เว็บไซต์เก่า

คู่มือระบบคุณภาพภายใน (EdPEx & TQA)

MU DENT faculty of dentistry

คู่มือระบบคุณภาพภายใน (EdPEx & TQA)

1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Download – หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2565-2566

Download – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564 (ฉบับลิขสิทธิ์)

eBook – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 (ฉบับลิขสิทธิ์) Download – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 (ฉบับลิขสิทธิ์)

eBook – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 (ฉบับลิขสิทธิ์) Download – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 (ฉบับลิขสิทธิ์)

Download – เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558 (ฉบับลิขสิทธิ์)

2. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

Download – เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561