INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คำอธิบายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต

มมศท ๑๐๐การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๓-๐-๖)
MUGE 100General Education for Human Development 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                       การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นสำคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง เป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มและทำงานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางจัดการประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

 

                       Well-rounded graduates, key issues affecting society and the environment with respect to one’ particular context; holistically integrated knowledge to identify the key factors; speaking and writing to target audiences with respect to objectives; being accountable, respecting different opinions, a leader or a member of a team and work as a team to come up with a systematic basic research-based solution or guidelines to manage the key issues; mindful and intellectual assessment of both positive and negative impacts of the key issues in order to happily live with society and nature

 
ทพคร ๔๒๑ทักษะสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์๑ (๐-๒-๑)
DTID 421Interpersonal Relationship and Communication Skill for Medical Personnel 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                       หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ที่ทำให้นักศึกษาสามารถให้บริการทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

                       Principles of interpersonal relationship and communication with patients, patients’ families and professional associates to improve students’ interpersonal relationship, communication skills, and attitude that enable the students to perform effectively and efficiently dental service

 
ทพคร ๖๑๒การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์๑ (๑-๐-๒)
DTID 612Evidence-Based Practice  
 วิชาบังคับก่อน : – 
                        การตั้งคำถาม การสืบค้นข้อมูลชีวเวชศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชีวสถิติ รูปแบบงานวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน จริยธรรมการวิจัย การประเมินคุณภาพหลักฐานและการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา

 

                        Formulating questions; biomedical information search; qualitative and quantitative research; biostatistics; types of research including systematic review and meta-analysis; research ethics; appraising the evidence and its application for clinical decision making in disease prognosis, laboratory investigation, and therapy

รมศท ๑๐๑สุขภาวะร่วมสมัย๑ (๑-๐-๒)
RAGE 101Contemporary Health 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                        ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจในปัจจุบันในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ เช่น การใช้สื่อสังคม อาหาร การออกกาลังกาย อารมณ์ การดูแลผิวพรรณ ความสัมพันธ์และเซ็กซ์ ข้อผิดพลาดของการใช้ยาที่ใช้บ่อย การช่วยชีวิต บทบาทของแต่ละวิชาชีพในทีมสุขภาพ การปรับตัวและจัดการกับความเครียด จัดทำโครงการศึกษา/แก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ

 

                      Multi-professinal viewpoint towards interesting contemporary health issues such as social media use, nutrition, exercise, emotion; skin care; relationship and sex; pitfall in common drugs use; life-saving procedure; role of each health profession; adaptation and stress management; interprofessional project in common health problems

ศศภท ๑๐๐ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร๓ (๒-๒-๕)
LATH 100Art of Using Thai Language in Communication 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 

                 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication

 
ศศภอ ๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๓๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105English Level III 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 กลยุทธ์ที่สำคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจำวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคำศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก

 

                 Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and issues  that  enhance  students  world knowledge

 
ศศภอ ๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๔๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106English Level IV 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนำเสนอและการทำบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคำศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม 

 

                 Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the issues that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via multimedia and the Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using citations and references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in appropriate context 

 

ทพคร ๕๑๒ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์๑ (๐-๒-๑)
DTID 512English for Medical Personnel 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ศัพท์ โครงสร้างประโยค และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ทางวิชาชีพแพทย์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน/ ฟัง/ พูด

 

                 English terms, sentence structure and expression used in medical professionals, writing/ listening/ speaking skills

 

ศศภอ ๒๒๒การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล๒ (๒-๐-๔)
LAEN 222Effective Presentations in English 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 การนําเสนอผลงานในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ข้อมูลอย่างชัดเจนน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ในการนําเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

                 Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English; clear delivery of the message; interesting and effective language use; language for statistics description;

presentation strategies and research skills enhancing life-long learning

ทพคร ๔๑๑ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย๑ (๑-๐-๒)
DTID 411Research Methodology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 หลักเบื้องต้นในการทำวิจัย รูปแบบการวิจัย การเรียบเรียงวรรณกรรม การประเมินบทความทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบสอบถาม การวิจัยในห้องปฏิบัติการ การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โครงร่างงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย

 

                 Basic principle of research; types of research; literature reviews; critical appraisal; research ethics; qualitative research; questionnaire design; laboratory research; data collection and analysis; research proposal; research presentation  

 

ทพชค ๑๒๑พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ๑ (๑-๐-๒)
DTBC 121Introduction to Genetics 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 หลักการเบื้องต้นของพันธุศาสตร์ การแบ่งโครโมโซมและการแบ่งเซลล์ การสืบทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล และที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การผ่าเหล่า การซ่อมแซมดีเอ็นเอ โรคทางพันธุกรรม

 

                 Basic principles of genetics; chromosome and cell division; Mendelian and  Non-Mendelian genetic inheritances; gene and chromosome relationship; structure and function of gene; regulation of gene expression; mutation; DNA repair; genetic diseases

 

 

 

 

 

 

วทศท ๑๓๒การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ๒ (๒-๐-๔)
SCGE 132Decision Making Using Principles of Statistics 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ขอมูลการสรุปผล อภิปรายผล เพื่อนําไปช่วยยในการตัดสินใจในการแกปญหาโดย

 

ใชหลักสถิติ

                 Concepts of data collections; types of data; presentation of quantitative data; the use of appropriate methods and tools for the data analysis; conclusions and discussions in order to make decision using principles of statistics  

 
วทศท ๑๒๒วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี๒ (๒-๐-๔)
SCGE 122Bioscience and a Good Life 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  การดำรงชีวิตประจำวัน อาหารเสริม การทำงานของยาและสารเสพติดบางชนิด ชีววิทยาสังเคราะห

 

เทคโนโลยีการผลิตวัคซนี สเต็มเซลลโรคทางพันธุกรรม ยีนบําบัด เพศทางเลือก เชื้อดื้อยา โรคอุบัติใหม่ – ซ้ำ โรค

ระบาด การใชวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพในสังคม สุขภาวะของประชากรเมือง มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

                  Daily life; food supplements; how drugs and some additives work; synthetic biology; technology for the vaccine production; stem cells; genetic disorders; gene therapy; sex selection; drug-resistance; emerging and re-emerging diseases; epidemiology; the effective use of vaccines in the society; health conditions of the urban population; pollutions; climate change

 
วทศท ๑๐๒ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค๒ (๒-๐-๔)
SCGE 102Physics for Consumers 
 วิชาบังคับก่อน : – 
          ฟิสิกส์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ ฟิสิกส์กับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตสื่อสารกับชั้นเรียนในเรื่องการรู้เท่าทันสินค้าหลอกลวงผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ผ่านการทำงานเป็นทีม

 

          Physics of household appliances; physics of cars and smart phones; physics and safety; communication information about deceptive and misleading products through in-class presentation; smart purchasing decision using appropriate principles of physics through group working

 

 

         นักศึกษาต้องลงทะเบียนอีก ๔ หน่วยกิต เพื่อให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบ ๓๐ หน่วยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๙๙ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วทคณ ๑๖๔แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ๓ (๓-๐-๖)
SCMA 164Calculus and System of Ordinary Differential Equations 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

 

                 Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, direction fields and phase portraits, matrix representation, stationary solutions, solutions by eigenvalue method, applications of systems of ordinary differential equations

 
วทคม ๑๐๕เคมีทั่วไป๒ (๒-๐-๔)
SCCH 105General Chemistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่าง               วัฏภาค  สารละลายและคอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคมี

 

                 Atomic structure, chemical bonding,  gases and the kinetic molecular theory of   gases,  phase equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical  kinetics, ionic equilibria,  electrochemistry

 
วทคม ๑๑๙ปฏิบัติการเคมี๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119Chemistry Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา วทคม ๑๐๕   
                 ทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสำคัญ การเตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจำลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎอัตราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยา รีดอกซ์ การจำแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์  ฟีนอล อัลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน

 

                 Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e.g., errors, significant numbers,  precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration, use of models for stereochemistry of organic substances, chemical equilibria, rate of reaction, redox reaction, solubility classification and reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and kietones, reactions of carboxylic Acids and derivatives, reactions of amines

 
 
วทคม ๑๒๖เคมีอินทรีย์๓ (๓-๐-๖)
SCCH 126Organic Chemistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ   สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง  การสังเคราะห์  ปฏิกิริยา และการระบุสารแอลเคน

 

แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน  กรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิปิด และกรดนิวคลิอิก

                 Molecular structure  and properties of organic compounds,  classification and nomenclature of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis,  reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines. Molecular structure and properties of  biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and nucleic acids

 
วทชว ๑๐๒ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102Biology Laboratory I 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

 

                 Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; and behavior

 
วทชว ๑๒๓กระบวนการของชีวิต๓ (๓-๐-๖)
SCBI 123Process of Life 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทชว ๑๑๓ 
                 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลำเลียง ภาวะธำรงดุล การสืบพันธุ์และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อมไร้ท่อ การป้องกันภายใน การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลำเลียงภายใน การย่อยอาหาร การควบคุมออสโมซิสและการกำจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรู้สึก

 

                 Diversity of life, life processes in plants including plant nutrition, transport, homeostasis, reproduction and development; life processes in animals including the reproduction, development, endocrine regulation, internal defense, gas exchange, internal transport, digestion, osmoregulation and disposal of metabolic wastes, neural signaling, neural regulation and sensory reception

 
วทฟส ๑๑๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110General Physics Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกำลังศึกษา

 

                 Basic physics experiments relating to physics curriculums offered to the first year students in each faculty

 
 
 

         

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

ทพกย ๒๑๑มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอทางทันตแพทยศาสตร์๓ (๒-๓-๕)
DTAN 211Gross Anatomy of Head and Neck in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : –    
                  โครงสร้างทั่วไปเชิงกายวิภาคศาสตร์ กระดูก ข้อต่อ กะโหลกศีรษะ กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและคอ       ช่องปาก ต่อมน้ำลาย จมูกและโพรงอากาศข้างจมูก หู ตา เยื่อหุ้มสมองและโพรงเลือดดำ ระบบประสาทส่วนปลายและประสาทอัตโนมัติ การประยุกต์ในทางคลินิก ฝึกทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดในการเรียนทางทันตแพทยศาสตร์

 

                  General anatomical structures; bones; joints; skulls; anatomy of head and neck; oral cavity, salivary glands, nose and paranasal sinuses, ear, eye, meninges and dural venous sinus; peripheral and autonomic nervous systems; clinical applications; practising gross anatomy laboratory skills for further study in dentistry  

 
ทพกย ๒๑๒หลักพื้นฐานจุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 212Fundamental of Human Microanatomy 
 วิชาบังคับก่อน : –     
                  กล้องจุลทรรศน์และการใช้งาน จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เยื่อบุผิว ต่อม เนื้อเยื่อยึดต่อ กระดูกอ่อน กระดูก เม็ดเลือด เนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ฝึกทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อมนุษย์เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดในการเรียนทางทันตแพทยศาสตร์

 

                  Microscope and its operation: histology of cell, epithelium, gland, connective tissue, cartilage, bone, blood cell; hemopoietic tissue, muscular tissue, nervous tissue; practisng microanatomy laboratory skills in human cells and tissues for further study in dentistry  

 
ทพกย ๒๒๑หลักการประสาทกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่๓ (๒-๓-๕)
DTAN 221Principle of Functional Neuroanatomy 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  โครงสร้าง/ความสัมพันธ์ และหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหลอดเลือดและวิถีน้ำไขสันหลังของระบบประสาทส่วนกลาง พยาธิสภาพทางประสาทวิทยา ฝึกทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดในการเรียนทางทันตแพทยศาสตร์

 

                  Structure/relations and functions of the central nervous system; blood supply and cerebrospinal fluid pathway of the central nervous system; pathological neurology; practising functional neuroanatomy laboratory skills for further study in dentistry  

 
ทพกย ๒๐๑กายวิภาคศาสตร์เชิงการพัฒนาของมนุษย์๑ (๑-๐-๒)
DTAN 201Developmental Human Anatomy 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  การพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การพัฒนาของตัวอ่อนหลังจากปฏิสนธิจนคลอด การพัฒนาของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การเจริญที่ผิดปกติ

 

                  Gametogenesis; fertilization; the development from fertilization to birth; the development of the organ systems; congenital malformations

 
 
ทพกย ๒๐๒หลักสำคัญทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 202Essential Gross Anatomy of Human Body 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  โครงสร้างของคอหอย / กล่องเสียง / หลอดเลือด / การระบายน้ำเหลือง / ช่องพังผืดของศีรษะและคอ ผนังทรวง อวัยวะภายในช่องอก ผนังช่องท้อง อวัยวะภายในช่องท้อง อวัยวะภายในเชิงกราน อวัยวะเพศ ฝึกทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดในการเรียนทางทันตแพทยศาสตร์

 

                  Structures of pharynx/ larynx/ vascular supply/ lymphatic drainage/ fascial spaces of head and neck; thoracic wall and organs; abdominal wall and abdominal organs; pelvic organs; reproductive organs; practising gross anatomy laboratory skills for further study in dentistry     

 
ทพกย ๒๐๓หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะมนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 203Principle of Microanatomy of Human Organs 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  จุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมน้ำลาย/ ข้อต่อขากรรไกร/ เพดานปาก/ เยื่อบุช่องปากและลิ้น/ หลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง/ เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ำเหลือง/ ผิวหนัง โครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ/ ระบบไหลเวียนโลหิต/ ระบบทางเดินอาหาร/ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ/ ระบบสืบพันธุ์/ ระบบต่อมไร้ท่อ ฝึกทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดในการเรียนทางทันตแพทยศาสตร์

 

                  Microanatomy of salivary glands/ temporomandibular joint/ palate/ oral mucosa and tongue/ blood and lymph vessels/ lymphatic tissue and organs/ skin; structures of organs in the respiratory system/ the circulatory system/ the gastrointestinal system/ the urinary system/ the reproductive system/ the endocrine system; practising microanatomy laboratory skills in human organs for further study in dentistry  

 
ทพคร ๒๑๑ชีวสถิติ๑ (๑-๐-๒)
DTID 211Biostatistics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคณ  ๑๘๑ 
                  หลักการและวิธีเชิงสถิติ  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล   หลักการสำรวจตัวอย่างและการทดลอง  สถิติพรรณนา  การประมาณและการทดสอบสมมุติฐาน  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลความหมาย

 

                  Principles and statistical methods, illustrating their application in dentistry, data collection, principle of sample surveys and experiments , descriptive statistics, estimation and hypothesis testing , statistical package for statistical analysis and  interpretation   

 
ทพคร ๒๒๑วิทยาโรคฟันผุ ๑๒ (๑-๒-๓)
DTID 221Cariology I 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพชค ๒๑๑, ทพชค ๒๑๒,ทพจว ๒๒๑ 
                  สมุฏฐานวิทยาของโรคฟันผุ พยาธิกำเนิด การดำเนินของโรคฟันผุในแง่ลักษณะทางกายภาพ/ชีวเคมี/     จุลพยาธิวิทยา/ จุลชีววิทยา/ วิทยาภูมิคุ้มกัน การทดสอบทางชีวภาพเพื่อตรวจความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

 

                  Etiology of dental caries; pathogenesis; process of the disease in morphological/ biochemical/ histopathological/ microbiological/ immunological aspects; biological tests for caries risk assessment

 
 
ทพคร ๓๒๑การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า๑ (๑-๐-๒)
DTID 321Craniofacial Growth and Development 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๐๑ 
                  การเจริญเติบโตของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังเกิด การพัฒนาการส่วนโค้งคอหอย/กะโหลกศีรษะ/ใบหน้า/ช่องปากและช่องจมูก/ ขากรรไกรบนและล่าง แนวคิดและทฤษฏีการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า กลไกการเจริญของกระดูกหุ้มสมอง การเจริญของใบหน้าส่วนกลางและขากรรไกรล่าง ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า

 

                  Prenatal and postnatal growth of craniofacial structures; development of pharyngeal arches, craniums, faces, oral and nasal cavities, maxilla and mandible; concepts and theories of craniofacial growth; mechanism of the growth of craniums; growth of middle faces and mandibles; and developmental anomalies of craniofacial structures

 
ทพจว ๒๒๑หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์๓ (๒-๓-๕)
DTMI 221Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพชค ๒๑๒ 
 จัดหมวดหมู่จุลินทรีย์ ลักษณะพื้นฐานของแบคทีเรีย/ ไวรัส/ รา/ ริกเกตเซีย/ คลามัยเดีย/ มัยโคพลาสมา แอลฟอร์มแบคทีเรีย/ โปรโตซัว/ และหนอนพยาธิ การเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ คุณสมบัติการก่อโรคของจุลินทรีย์ กลไกการก่อโรคติดเชื้อทั้งแบบเฉพาะที่และทั่วกาย ฝึกทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เพื่อประยุกต์ในการควบคุมการติดเชื้อ และวินิจฉัยสาเหตุการเกิดโรคติดเชื้อ

 

          Classification of microorganisms; basic characteristics of bacteria/ viruses/ fungi/ rickettsiae/ chlamydiae/ mycoplasma/ L-form bacteria/ protozoa/ and helminthes; microbial growth and physiology; pathogenic microorganisms of medical importance; pathogenesis of generalized and systemic infectious diseases; laboratory practices in microbiology for applying in infection control and diagnosis of infectious diseases

 
ทพจว ๓๑๑วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตแพทยศาสตร์๒ (๒-๐-๔)
DTMI 311Essential Immunology in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพจว ๒๒๑ 
                      ระบบภูมิคุ้มกันของคน การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันผ่านทางสารน้ำ ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์ ภูมิคุ้มกันเยื่อเมือก ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ภูมิต้านตนเอง การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ วิทยาภูมิคุ้มกันในการประยุกต์ทางคลินิก

 

    The human immune system; Immune responses against foreign bodies; humoral immunity; cell-mediated immunity; mucosal immunity; antigen-antibody reactions; hypersensitivity reactions; autoimmunity; tissue and organ transplantation; clinical applications of immunology 

 
 
ทพจว ๓๑๒จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก๓ (๒-๓-๕)
DTMI 312Oral Microbiology and Immunology 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพจว ๒๒๑ 
นิเวศวิทยาในช่องปาก จุลินทรีย์ประจำช่องปาก การเกิดคราบจุลินทรีย์และบทบาทในการก่อโรค การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ การติดเชื้อในช่องปากและทั่วกายที่เกิดจากจุลินทรีย์ประจำถิ่น ภูมิคุ้มกันและกลไกการป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก การควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลในจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ฝึกทักษะในการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาช่องปาก เพื่อประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก และการควบคุมการติดเชื้อ

 

                      Oral ecology; oral microflora; dental plaque formation and its pathogenesis roles; infections related to dentistry; oral and systemic infections caused by oral microflora; immunity and defense mechanisms against oral infections; infection control in dental practice, molecular biological techniques in oral microbiology and immunology; laboratory practices in oral microbiology for applying in detection of pathogens causing oral diseases, and infection control 

 
ทพชค ๒๑๑ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์๒ (๑-๓-๓)
DTBC 211Cell Biology in Medicine 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๖ และ วทชว ๑๑๓ 
                  หลักการพื้นฐานของชีวเคมี โครงสร้าง/สมบัติ/หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลของเซลล์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท/ ไขมัน/ โปรตีน/ เอนไซม์/ และกรดนิวคลิอิก กลไกการทำงานของชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของชีวโมเลกุลกับการทำงานของเซลล์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของชีวโมเลกุล วิธีพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 

                  Basic principles of biochemistry; structures/properties/functions of cell biomolecules such as carbohydrates/ fats/ proteins/ enzymes/ nucleic acids; functional mechanisms of biomolecules; the relationship of biomolecules and cellular function; the quantitative and qualitative analysis of biomolecules; basic laboratory methods in medicine

 
ทพชค ๒๑๒ชีวเคมีและพันธุศาสตร์โมเลกุล๓ (๓-๐-๖)
DTBC 212Biochemistry and Molecular Genetics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๖ และ ทพชค ๑๒๑ 
                หลักการพื้นฐานและวิถีหลักของกระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมระดับเซลล์ ความสัมพันธ์ของกระบวนการเมแทบอลิซึมในอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความผิดปกติในกระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกการเกิดโรค วิธีการตรวจหาความผิดปกติของยีนระดับโมเลกุล โรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์โมเลกุล การประยุกต์พันธุศาสตร์โมเลกุลทางการแพทย์

 

                 Basic principles and major pathways of metabolism; control of cellular metabolism; the relationship of metabolic processes in the involved organs; disorders in the metabolism and mechanism of the disease development; methods in detecting molecular genetic disorders; diseases associated with molecular genetics; an application of medical molecular genetics      

 
 
ทพพย ๒๒๑พยาธิวิทยาทั่วไป๑ (๑-๐-๒)
DTPA 221General Pathology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 พื้นฐานทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ การตอบสนองของเซลล์ต่อการบาดเจ็บ การตายของเซลล์ การเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ เนื้องอก การอักเสบ การหายของแผล โรคภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อทั่ว ๆ ไป โรคติดเชื้อในเยื่อเมือกช่องปาก โรคที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม

 

                 General pathology of cells and tissues;  the responses of cell to injury; cell death; disorders of cell growth; neoplasia; inflammation; wound healing; diseases of immunity; general infectious diseases; mucosal infections; genetic diseases

 
ทพภส ๓๑๑หลักการทางเภสัชวิทยาทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)
DTPM 311Principle of Pharmacology in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๑๒, ทพสร ๒๒๑ และ ทพสร ๒๒๒ 
                 หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เภสัชพันธุศาสตร์ รูปแบบยาเตรียม การเขียนใบสั่งยา การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา หลักการทางพิษวิทยา พิษวิทยาการประกอบอาชีพทางทันตกรรม

 

                   General principles of pharmacology including pharmacokinetics and pharmacodynamics; principles of rational drug use; pharmacogenomics; dosage forms; prescription writing; drug interactions; principles of toxicology; occupational toxicology in dentistry

 
ทพสร ๒๒๑สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๑๑ (๑-๐-๒)
DTPS 221Physiology for Dental Students I 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพสร ๒๒๒ และ
ทพสร ๒๒๓
 
                 การทำงานของเซลล์ ผนังเซลล์ เซลล์ประสาท เส้นประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ การประยุกต์สรีรวิทยาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทางทันตแพทยศาสตร์

 

                 Function of cell; cell membrane; neurons; nerve; the muscular systems; the nervous system; the autonomic nervous system; an application of medical physiology related to dentistry

 
ทพสร ๒๒๒สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๒๓ (๓-๐-๖)
DTPS 222Physiology for Dental Students II 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับ ทพสร ๒๒๑ และ ทพสร ๒๒๓ 
                 การทำงานของระบบรับสัมผัสพิเศษ การมองเห็น/ การรับกลิ่น/ การรับรส/ การได้ยิน/การทรงตัว
การทำงานของระบบการหายใจ /ระบบการไหลเวียนของโลหิต/ ระบบทางเดินอาหาร/ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การประยุกต์สรีรวิทยาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทันตแพทยศาสตร์                 Functions of the special sense system, vision/olfaction/taste/ hearing/ equilibrium; the function of the respiratory system/ the circulatory system/ the gastrointestinal system/ the urinary system; control acid-base balance of the body; the endocrine system; the reproductive system; an application of medical physiology related to dentistry
 
 
 
ทพสร ๒๒๓ปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์๑ (๐-๓-๑)
DTPS 223Physiology Laboratory for Dental Students 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับ ทพสร ๒๒๑ และ ทพสร ๒๒๒ 
                การทำงานของเซลล์/เส้นประสาท/กล้ามเนื้อ การทำงานของระบบประสาท/ระบบประสาทอิสระ/ระบบการหายใจ/ระบบการไหลเวียนของโลหิต/ระบบทางเดินอาหาร/ระบบขับถ่ายปัสสาวะในสัตว์ทดลองหรือมนุษย์ การประยุกต์สรีรวิทยาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์

 

                 Functions of cells/ nerves/ muscles; functions of the nervous system/ the autonomic nervous system/ the respiratory system/ the circulatory system /the gastrointestinal system/ the urinary system in the experimental animals or the humans; application of medical physiology related to dentistry

 

ทพคร ๒๑๒จริยศาสตร์ทันตแพทย์๑ (๑-๐-๒)
DTID 212 Dental Ethics      
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ประวัติวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ และองค์กรวิชาชีพ ความหมายของจริยศาสตร์ทันตแพทย์ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม สิทธิผู้ป่วยและผู้บริโภค วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมและการใช้เหตุผลทาง
จริยศาสตร์                 History of dental profession and organizations; definitions of dental ethics; principles of ethics and code of conduct in dentistry; patients’ and consumer’s rights; analysis of ethical issues and ethical reasoning
 
ทพคร ๒๒๒ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี๒ (๒-๐-๔)
DTID 222Dental Biomaterial Science and Technology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  กระบวนการมาตรฐาน/สมบัติเชิงกายภาพ/เชิงกล/และเชิงชีวภาพของทันตวัสดุ แนวคิดพื้นฐานทันตวัสดุจำพวกโพลีเมอร์ /ขี้ผึ้ง/ ยิปซัม/ เรซินอะคริลิก/ และวัสดุเพื่อการบูรณะในช่องปาก ได้แก่ โลหะเจือ/ อมัลกัม/ คอมโพสิต/
เรซิน/ กลาสไอโอโนเมอร์ วัสดุปิดร่องและหลุมบนฟัน ซีเมนต์ประเภทต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ทางทันตกรรมเพื่อใช้บันทึก
การสบฟันและอุดคลองรากฟัน หลักการและแนวคิดพื้นฐานของสารยึดติดทางทันตกรรม วัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด โลหะเจือทางทันตกรรม การกัดกร่อนของโลหะเจือทางทันตกรรม วัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ วัสดุทำเบ้าเพื่อเชื่อม สารบัดกรี เซรามิกทาง
ทันตกรรม และวัสดุเพื่อการขัดแต่งทันตวัสดุต่าง ๆ ทันตวัสดุใหม่ๆ เพื่อใช้งานฟันเทียมบางส่วนติดแน่นและถอดได้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางทันตกรรม การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตชิ้นงานทางทันตกรรม วัสดุรากฟันเทียม                   Standardization/physical/ mechanical/ and biological properties of dental materials; basic concept of polymeric materials, wax/ gypsum/ acrylic resin/ and all basic restorative materials such as alloys/ amalgam/ composite resin/ glass ionomer/ pit and fissure sealants/cements/ inter-occlusal record materials/ and root canal filling materials; principles and basic concepts of dental adhesives; impression materials; dental alloys and corrosion; casting investment; soldering investment; dental ceramics; finishing; polishing materials; current dental materials for fixed and removable prosthodontic; new dental technologies such as dental CAD/CAM; dental implant materials
 
ทพคร ๒๒๓การยศาสตร์ทางทันตกรรม๑ (๐-๒-๑)
DTID 223Ergonomics in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๐๒, ทพคร ๒๒๑ และ ทพรบ ๒๑๑ 
                  การทำงานทันตกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ป่วย การจัดท่าทางการทำงาน  การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง การมองภาพในช่องปากของผู้ป่วย การจับเครื่องมือทันตกรรม การใช้เครื่องมือทันตกรรมที่ถูกต้อง  ความสัมพันธ์ของการนั่งทำงานของทันตแพทย์ และท่านอนของผู้ป่วย  การใช้ศีรษะจำลองในการฝึกปฏิบัติ

 

                  Dental procedures for effictive results without harm to both dentists and patients; posures and position setting; self care; the view compose, clasping the filling and scaling instrument, the correct use of instruments and equipments; using the handpiece; the dental chair and maintenance

 
ทพคร ๓๑๑วิทยาโรคฟันผุ ๒๑ (๑-๐-๒)
DTID 311Cariology II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๒๒๑ 
                      การวินิจฉัยโรคฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การป้องกันโรคฟันผุโดยใช้ฟลูออไรด์และสารเคมี การเคลือบหลุมร่องฟัน การดูแลสุขภาพช่องปาก การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ

 

                       Diagnosis of dental caries; caries risk assessment; caries prevention using fluoride and chemical agents; sealant; oral hygiene care; diet counseling

 
ทพคร ๓๑๒ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์๑ (๐-๓-๑)
DTID 312Dental Biomaterial Science Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทันตวัสดุกลุ่มแอดฮีซีฟ/ วัสดุพิมพ์ปาก/ ยิปซัม/ อะคริลิก/ โลหะเจือทางทันตกรรม/ ขี้ผึ้ง/ เซรามิก/ ซีเมนต์ กระบวนการมาตรฐาน การทดสอบการเข้ากันได้ การรายงานผลการศึกษา

 

                      Laboratory practices for property testing and studying of the dental materials affecting the efficiency of dental adhesive materials/ impression materials/ gypsum/ acrylic/ dental alloys/ wax/ ceramics/ cements; biocompatibility test; reports of study

 
ทพคร ๓๒๒การทำให้ชาเฉพาะที่ทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)
DTID 322Local Anesthesia in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๑๑ 
                  เภสัชวิทยาของยาชาและยาบีบหลอดเลือด การเตรียมยาชาเฉพาะที่และพื้นฐานการเลือก  โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับการให้ชาเฉพาะที่  วิธีการฉีดยาชาในการรักษาทางทันตกรรม ภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยาชา ปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชา

 

                  Pharmacology of local anesthetics and vasoconstrictors; preparations of local anesthetics and selection basis; anatomical structures related to local anesthesia, methods of induction local anesthesia in dental practice; local anesthesia complications; drugs interactions with local anesthetics

 

 

 

ทพคร ๓๒๓ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า๑ (๑-๐-๒)
DTID 323Orofacial Pain 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๒๑ 
             ประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวด กลไกประสาทส่วนกลางและส่วนปลายของความเจ็บปวด กลไก ลักษณะอาการทางคลินิกและการวินิจฉัยความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ภาวะเนื้อฟันไวเกิน ความเจ็บปวดจากเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายราก ความเจ็บปวดของเหงือกและเยื่อเมือก โรคปวดเส้นประสาทสมอง อาการปวดศีรษะ

 

                  Neurobiology of pain; peripheral and central mechanism of pain; mechanism, clinical characteristic and differential diagnosis of orofacial pain; dentine hypersensitivity; pain from pulp and periapical tissues; mucogingival pain; cranial neuralgia; headaches

 
ทพคร ๓๒๔ความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTID 324Patient Safety in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  บทนำสู่หลักความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย รวมถึงความเป็นมา คำจำกัดความ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง; ความสำคัญของหลักความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย; แนวความคิดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทางทันตกรรม; ความเสี่ยง ความผิดพลาด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทางทันตกรรม; ความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก; การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโดยใช้การคิดแบบ A3 (อาศัยกรอบความคิด PDCA) ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม; การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

 

    Introduction to patient safety concepts including its history, definitions and related terms; the importance of patient safety; the concept of a patient safety system; risks/ errors/ adverse events in relevance to patient safety; patient safety in pediatric dentistry; problem solving in patient safety using the concept of A3 Thinking (based on PCDA framework) through a group activity; evidence-based practice in the risk management and patient safety

 
ทพคร ๔๐๑โครงงานวิจัย๒ (๐-๖-๒)
DTID 401Research Project 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพคร ๔๑๑ 
                  เขียนโครงร่างงานวิจัย ปฏิบัติงานวิจัย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล นำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

 

                  Writing research proposal; conducting research; data collection and analysis; oral research presentation; writing research manuscript

 
ทพคร ๕๑๑สัมมนากรณีศึกษาเวชศาสตร์ช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTID 511Case-based Seminar in Oral Medicine 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๑๒ 
                      สัมมนากรณีผู้ป่วยทันตกรรมที่มีโรคทางเวชศาสตร์ช่องปาก วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะอาการทางคลินิก / ภาพรังสี / ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา / การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น อภิปรายถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง /
พยาธิกำเนิด / การวินิจฉัยแยกโรค / การวินิจฉัยสุดท้าย / การวางแผนการรักษา และการพยากรณ์โรค                        Case seminar of dental patients with diseases in oral medicine; analysis of data of clinical manifestation, radiographic, histopathological finding, other laboratory investigations; discussion on etiology and associated factors, pathogenesis, differential diagnosis, definitive diagnosis, treatment planning and prognosis
 
ทพคร ๕๒๑กฎหมายและนิติทันตวิทยา๑ (๑-๐-๒)
DTID 521Jurisprudence and Forensic Odontology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  ปรัชญาพื้นฐานของกฎหมาย แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทันตแพทย์ สิทธิผู้ป่วย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ กระบวนการยุติธรรม นิติเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทันตนิติเวช

 

                  Philosophy of laws and jurisprudences; introduction to the Thai legal system; licensure and the practice of dentistry; patient’s bill of rights; laws and acts pertaining to the dental profession; the justice system; basic forensic medicine and forensic dentistry

 
ทพคร ๕๒๒การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTID 522Pain and Anxiety Control in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๑๒ 
                  หลักการควบคุมความเจ็บปวด การจัดการความเจ็บปวดด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยา การใช้ยาจัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก การใช้ยาระงับความรู้สึกและยาสงบประสาทเพื่อการบำบัดทางทันตกรรม การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยก่อนใช้ยาระงับความรู้สึกและยาสงบประสาท  การดูแลหลังใช้ยาระงับความรู้สึกและยาสงบประสาท  และภาวะแทรกซ้อน

 

                  Principles of pain control; pharmacological and non-pharmacological pain management; medications for orofacial pain management; general anesthesia and sedation in dentistry; methods, preoperative evaluation and preparation; postoperative care and complications of general anesthesia

 
ทพคร ๕๒๓ทันตกรรมผู้สูงอายุ๑ (๑-๐-๒)
DTID 523Geriatric Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  ทฤษฎีการเปลี่ยนตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตใจ  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การประเมินทางเภสัชวิทยา แผนการรักษาแบบพร้อมมูล การป้องกันโรคในช่องปาก ข้อควรพิจารณาในการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม

 

                  Theory of aging; physiological and mental status changes; common diseases in the elderly; pharmacological assessment; comprehensive treatment plan; prevention of oral disease; appropriate considerations for dental treatment

 
ทพคร ๕๒๔สัมมนากรณีศึกษารอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTID 524Case-base seminar in oral and maxillofacial lesions 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๕๑๑
และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพศศ ๕๒๑
 
                  ประชุมกรณีผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก/กระดูกใบหน้าและขากรรไกร วิเคราะห์จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับภาพรังสี/ ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา อภิปรายถึงสาเหตุ/การดำเนินโรค/ การวินิจฉัยแยกโรค/ การวางแผนการรักษา/ การพยากรณ์โรค การสัมนาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

                  Case conferences of dental patients with complicated oral and maxillofacial lesions requiring advanced treatments; analysis of patient’s clinical findings/ radiograph/ pathology/ histopathology; discussion on etiology/ pathogenesis/ differential diagnosis/ treatment planning/ prognosis; seminar on related current literatures 

 
ทพคร ๖๑๑หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม๑ (๑-๐-๒)
DTID 611Fundamental of Dental Implantology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  หลักมูลและประวัติความเป็นมาของทันตกรรมรากเทียม การตรวจผู้ป่วยและการวางแผนการรักษา
ทันตกรรมรากเทียม ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์ วิธีการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม การดูแลรักษารากเทียมและการจัดการภาวะแทรกซ้อนฝึกปฏิบัติในแบบจำลองการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์                  Fundamentals and history of dental implantology; patient examination and treatment planning for dental implant;  suitable options for implant surgery and prostheses; surgical and prosthodontic procedures in dental implant; the maintenance of dental implant and the management of complications; laboratory practices in models for surgical and prosthetic procedures
 
ทพคร ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรค การแปลภาพรังสี

 

และเวชศาสตร์ช่องปาก

๑ (๐-๓-๑)
DTID 601Comprehensive Dental Practice: Diagnosis, Radiograph Interpretation and Oral Medicine 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๕๐๒ 
  เพิ่มพูนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในคลินิก การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจช่องปากบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน / ฟัน / อวัยวะปริทันต์ การตรวจใบหน้า / ศีรษะ / และลำคอ การตรวจเพิ่มเติมและส่งถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การวินิจฉัยโรคของฟัน / โรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายราก / โรคปริทันต์ / โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก / โรคของใบหน้าและขากรรไกรที่ไม่ซับซ้อนและซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง การวางแผนการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การบันทึกแฟ้มประวัติ การอธิบายแผนการรักษาแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์การรักษา / การจัดการ ผู้ป่วยคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

 

Experience acquisition in clinical practice; patient’s history taking, oral examination of mucosa / teeth / periodontium; face, head and neck examination; oral and maxillofacial supplementary investigation and radiograph taking; proper diagnoses of complicated dental, pulpal, periapical tissue diseases; diseases of periodontium; uncomplicated and complicated oral mucosal and maxillofacial diseases; treatment planning; patient referral; chart record and explaining the holistic treatment plan; experience acquisition in treatment / management patients in Oral Medicine Clinic

 
ทพทจ ๓๒๑หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)
DTOD 321Fundamental of Orthodontics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๒๑ 
                  บทนำและประวัติทางทันตกรรมจัดฟัน การสบฟันปกติ  ประเภทของการสบฟันผิดปกติสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสบฟันที่ผิดปกติ กลไกและชีววิทยาของการเคลื่อนฟัน การตรวจและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจัดฟัน การวิเคราะห์แบบพิมพ์ทางทันตกรรมจัดฟัน วัสดุที่เกี่ยวข้องในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน Introduction and history of Introduction and history of orthodontics; normal occlusion; the classification of malocclusion; etiology and contributing factors of malocclusion; mechanism and biology of tooth movement; examination and orthodontic records; analysis of orthodontic models; materials in orthodontics
 
ทพทจ ๓๒๒การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)
DTOD 322Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๒๑ 
                 การกำหนดจุดสำคัญและการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง  การประเมินภาพถ่ายรังสีข้อมือและกระดูกสันหลังส่วนคอ การวิเคราะห์/ วินิจฉัย/วางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เครื่องมือฟังก์ชันนัล  เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นและการออกแบบหลักยึด การคงสภาพฟัน

 

                 Lateral cephalometric landmarks and analysis; handwrist and cervical vertebra maturation radiography assessment; analysis/ diagnosis/ treatment planning in orthodontics; removable appliance; functional appliance; fixed appliances and anchorage design; retention

 

ทพทจ ๔๑๑การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)
DTOD 411Orthodontic Treatment     
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่ายรายวิชา ทพทจ ๓๒๑ และ ทพทจ ๓๒๒ 
                 ทันตกรรมจัดฟันเชิงป้องกันและเชิงป้องปราม การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะชุดฟันผสม การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโต ทันตกรรมจัดฟันเชิงแก้ไขและบำบัดเบ็ดเสร็จ การจัดฟันในผู้ใหญ่และการจัดฟันแบบสหสาขา การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร การเตรียมผู้ป่วยและการช่วยเหลือฉุกเฉิน ความเจริญผิดปกติของใบหน้า

 

                 Prevention and interceptive in orthodontics; orthodontic treatments in mixed dentition; growth modification; corrective and comprehensive treatments; adult orthodontics and interdisciplinary management; orthognathic surgery; patient preparations and orthodontic first aids; cleft and craniofacial deformity; clear aligner; ethics in orthodontics; complications and limitations in orthodontics; case selection and referrals

 
ทพทจ ๔๑๒ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๐-๓-๑)
DTOD 412Orthodontic Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่ายรายวิชา ทพทจ ๓๒๑ และ ทพทจ ๓๒๒ 
                  การฝึกปฏิบัติพิมพ์ปาก / การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน / การดัดลวด /การทำเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ /การสาธิตการตกแต่งแบบจำลองฟัน / การสแกนภายในช่องปาก / การประยุกต์ใช้ดิจิทัลโมเดล / การเคลื่อนฟันบนแบบจำลองฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

 

                    Practising conventional impression taking, model analysis, wire bending; fabrication of removable appliance; demonstration of orthodontic study model trimming, intraoral scanning, application of digital model, tooth movement with removable appliance in typodont

 
ทพทจ ๕๐๑          ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟัน๑ (๐-๓-๑)
DTOD 501Comprehensive Dental Practice: Orthodontics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่ายรายวิชา ทพทจ ๔๑๑ และ ทพทจ ๔๑๒ 
                      ฝึกปฏิบัติงานรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในผู้ป่วย การตรวจผู้ป่วย/ วินิจฉัย/ วางแผนการรักษา/ การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมไปยังทันตแพทย์จัดฟัน ฝึกการวางแผนและออกแบบเครื่องมือในผู้ป่วยจำลอง  ประสบการณ์ในการช่วยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ให้ความรู้ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย/ ครอบครัว/ ประชาชนทั่วไป

 

                    Clinical practices of simple orthodontic treatments with removable appliances in orthodontic patients; patient examination/diagnosis/ treatment planning/appropriate referral of patients to orthodontists; practices of the orthodontic treatment plan and appliance design in mock patients; experiences of assisting in the orthodontic treatment; promoting orthodontic knowledge to patients/ parents/ and the general public

 
ทพทช ๒๑๑สังคมวิทยาทันตแพทย์๑ (๑-๐-๒)
DTCM 211Dental Sociology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  กรอบแนวคิดที่สำคัญของสังคมวิทยาการแพทย์และมานุษยวิทยาการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยากับทันตแพทย์ในด้านต่าง ๆ มุมมองทางสังคมวิทยาต่อสุขภาพ/ความเจ็บป่วย แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพช่องปากรวมถึงการเข้ารับบริการทางทันตกรรม กระบวนการสร้างทางสังคมในเรื่องสุขภาพ/ความเจ็บป่วย กระบวนการทำให้กลายเป็นเรื่องทางการแพทย์ พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทันตแพทย์และผู้ป่วย หลักจริยศาสตร์ชีวการแพทย์และสถานการณ์ที่ขัดแย้งทางจริยธรรม บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ในสังคมเพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืน                  Major conceptual framework of medical sociology and medical anthropology; the relationship between sociology and dentistry in various aspects; sociological perspectives of health/illness; social determinants of health effecting oral health problems and accessibility to dental services; social construction of health/illness;  medicalization; medical pluralism; the dentist-patient relationship; biomedical ethics and ethical dilemmas; the role of dentist society for life-long oral health 
ทพทช ๔๑๑การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก๒ (๒-๐-๔)
DTCM 411Oral Health Promotion 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  หลักการส่งเสริมสุขภาพและแนวคิดปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีและแบบจำลองทางสุขภาพ การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนเพื่อพัฒนาและประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ความแตกฉานทางสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคมและการสื่อสารทางสุขภาพ การใช้สื่อสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

                  Concepts of health promotion and common risk factors approach; health behaviour theories and models; community diagnosis; planning for development and evaluation of oral health promotion programs; health literacy; social marketing and health communication; media advocacy for policy implications

 
ทพทช ๕๑๑วิทยาการระบาด๑ (๑-๐-๒)
DTCM 511Epidemiology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยา และวิธีการทางระบาดวิทยา การศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทันตสุขภาพในประชากร การสำรวจทันตสุขภาพของประเทศไทย การวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

 

                  Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods; studying dental health epidemics and factors contributing to oral health problems in human population; surveys of oral health in Thailand; appraisal of dental public health literature

 
ทพทช ๕๑๒ระบบสุขภาพและทันตสาธารณสุข๒ (๒-๐-๔)
DTCM 512Health System and Dental Public Health 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณสุข ระบบสุขภาพในและนอกประเทศ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและระบบการเงิน-การคลังเพื่อสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กำลังคนทันตสุขภาพ นโยบายทันตสาธารณสุขในประเทศไทย กลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทันตกรรมครอบครัว บทบาทของบุคลากรทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ หลักการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ ความเข้าใจจริยธรรมและความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 

                  Public policy; public health policy; the domestic and international health system; health economics and financing; the Health Security System; the Universal Health Coverage (UHC); the Social Security Scheme(SSS); the Civil Servant Medical Beneficial Scheme (CSMBS); the Oral Health Workforce; the Thai Oral Health Policy; the Primary Care Cluster (PCC); family dentistry; roles of dental public health professionals in the health care system;  principles of decision making and judgement; ethical understanding and legal responsibilities

 
ทพทช ๕๑๓ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข๒ (๐-๖-๐)
DTCM 513Study Visit in Health Delivery System 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๑๑ 
                 ศึกษาดูงานระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตกรรมครอบครัว และทันตกรรมผู้สูงอายุ แนวคิดและการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

 

                  Study visits in the health system; the health care delivery system at local and regional levels; concepts of family medicine, family dentistry and geriatric dentistry; interprofessional team work and approach

 
ทพทช ๕๐๑โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน๑ (๐-๓-๑)
DTCM 501School Oral Health Promotion Program 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๑๑, ทพทด ๔๒๑, ทพวป ๔๐๒ และ ทพทห ๔๒๑ 
                  ฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ/ ประเมินโครงการ ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และแบบจำลอง และ ทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน

 

                  Practising the oral health promotion program; survey, planning, implementation and evaluation; applying theories to practice; concepts of health promotion and prevention; common risk factors; health behaviour theories and models; preventive dentistry in school setting

 
ทพทช ๖๑๑การบริหารคลินิกทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTCM 611Dental Office Administration 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  หลักการบริหารจัดการหน่วยงานบริการทางทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล/มีประสิทธิภาพ/ปลอดภัย/ การจัดการทรัพยากรบุคคล การทำงานร่วมกับผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยวิธีการทันตกรรมสี่หัตถ์ การบริหารจัดการเงินหมุนเวียน การเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางทันตกรรม การนัดหมายผู้ป่วย การออกแบบคลินิกทันตกรรมที่เหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย การประเมินคุณภาพการบริหารงานและความเสี่ยง 

 

                  Principles of administration and management in dental offices both private and public sectors; good governance/ efficiency and safety in the dental office management/ human resource management; working with dental assistants by four-handed dentistry; accounting; the selection and maintainance of dental equipment; patient appointments; dental clinic design according to occupational regulations; quality and risk assessment

 
ทพทช ๖๒๑ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม๔ (๐-๑๒-๐)
DTCM 621Extern: Field Works 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๕๐๑ 
                  ฝึกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สำรวจ/วางแผน/ดำเนินการ, ประเมินโครงการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชน หลักการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงร่วม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และแบบจำลอง ทันตกรรมครอบครัว ความแตกฉานทางสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคมและการสื่อสารสุขภาพ การใช้สื่อสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

                  Practising oral health promotion programs; survey, planning, implementation and evaluation; applying theories to practices; social determinants of health at individual and community levels, concepts of health promotion and prevention; common risk factors; health behaviour theories and models; family dentistry; health literacy; social marketing and health communication, media advocacy for policy implication

 
ทพทด ๔๑๑พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก๑ (๑-๐-๒)
DTPD 411Child Development and Behavior Management 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทางร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และบุคลิกภาพ การเจริญพัฒนาของชุดฟันน้ำนม ฟันชุดผสม และชุดฟันแท้ การปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเด็กและเด็กพิเศษ ด้วยวิธีทางจิตวิทยา
การควบคุมทางกาย และการใช้ยา                  Children growth and development in physical, intellectual, social, emotional and personality; the development of primary, mixed and permanent dentitions; behavior management in children and special children using psychological, physical and pharmacological methods
 
ทพทด ๔๒๑การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก๒ (๑-๒-๓)
DTPD 421Dental Management in Children 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๑๑ 
                  การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และการรักษาโรคช่องปากในผู้ป่วยเด็กวิธีทางทันตกรรมบูรณะ การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม ศัลยกรรม เครื่องมือคงสภาพฟัน การรักษาฟันน้ำนมที่ได้รับอุบัติเหตุ รอยโรคในช่องปากที่พบบ่อย โรคปริทันต์ในเด็ก

 

                  Examination, diagnosis, treatment planning and the treatment of oral diseases in children; restoration; pulp treatment; oral surgery; space maintainer; the treatment of traumatized primary teeth; common oral lesion; periodontal diseases in children

 
ทพทด ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑๒ (๐-๖-๒)
DTPD 501Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๒๑ 
                  การรักษาทันตกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยเด็ก ประเมินรอยโรคในช่องปาก จัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา วางแผนการรักษาและทันตกรรมป้องกัน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวทันตแพทย์/เด็ก/ผู้ปกครอง การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

 

                  Basic dental treatment in children; evaluation of oral lesions; non-pharmacological behavior management; treatment planning and preventive dentistry; the establishment of the interpersonal relationship among dentists/children/ parents; patient referral for proper treatments

 
ทพทด ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒๒ (๐-๖-๒)
DTPD 601Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๐๑ 
                  การดูแลทางทันตกรรมผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม การประเมินผู้ป่วย การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา
การป้องกัน และรักษาโรค/รอยโรคในช่องปาก ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก การจัดการความเสี่ยง                  Comprehensive pediatric dental care; patients’ evaluation; examination, diagnosis, treatment planning; prevention and treatment of oral diseases/lesions; oral hygiene care advice; risk management
 
ทพทป ๓๑๑ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก๒ (๒-๐-๔)
DTPT 311Removable Prosthodontics I: Complete Dentures 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  การซักประวัติ ตรวจใบหน้าและช่องปาก การบันทึก  วินิจฉัยสภาพช่องปากของผู้ป่วยที่มีสันเหงือกไร้ฟันเพื่อวางแผนการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสม ความรู้พื้นฐานและหลักการในการทำฟันเทียมทั้งปาก การใส่ฟันเทียมให้ผู้ป่วย การให้คำแนะนำและแก้ปัญหาหลังการใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม การวินิจฉัยและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก  ชนิดและเทคนิคการทำฟันเทียมชั่วคราวใส่ทันที  การซ่อม เสริมฐาน และเปลี่ยนฐานฟันเทียมทั้งปาก การติดต่อสื่อสารกับช่างทันตกรรม นวัตกรรมในงานฟันเทียมทั้งปาก

 

                  History taking; oral and facial examinations; chart recording; diagnosis of edentulous patients to establish appropriate comprehensive treatment plans; basic knowledge and principles of complete denture construction; the delivery of complete denture; instructions to the patient and post–insertion problems including proper management; diagnosis and solving problems related to the treatment of edentulous patients with complete dentures; types and technique of immediate denture construction; repair, reline, and rebase complete denture; communications with dental technicians; innovation in complete dentures

 
ทพทป ๓๑๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก๒ (๐-๖-๒)
DTPT 312Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๑๑ 
                  ฝึกหัดทำฟันเทียมทั้งปากบนแบบจำลอง การวาดขอบเขตถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ศึกษาลักษณะของถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลจากตัวอย่าง ทำฐานชั่วคราวและแท่นกัด บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรในหุ่น ติดตั้งแบบหลักบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง เรียงฟัน แต่งขี้ผึ้ง หล่อแบบ อัดอะคริลิก บ่ม และแกะฟันเทียมและชิ้นหล่อหลักออกจากแบบหล่อ นำฟันเทียมที่บ่มแล้วกลับมาติดตั้งบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง ปรับการสบฟันเทียมทั้งปาก ขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก
ซ่อมฐานฟันเทียมทั้งปากที่ทำด้วยอะคริลิก ติดต่อสื่อสารกับช่างทันตกรรมโดยการเขียนใบส่งงาน                  Practising the laboratory procedures in complete denture constructions on stone casts; drawing outline of individual tray; studying and criticizing the characters of provided individual trays; constructing record bases and occlusion rims; recording the jaw relationship of the mannequin; mounting of cast on articulator; teeth set up; waxing of completed set up; flasking; packing; processing and deflasking; remount; selective grinding; polishing dentures; repairing broken acrylic denture; communication with dental technicians by writing order forms
 
ทพทป ๓๒๑ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑      ๑ (๑-๐-๒)
DTPT 321Fixed Prosthodontics I 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  ความรู้ขั้นพื้นฐานของฟันเทียมติดแน่น การกรอแต่งฟันหลัก การออกแบบครอบฟัน/ สะพานฟัน/
ฟันแขวน/ ข้อต่อสะพานฟัน/ ขั้นตอนการทำฟันเทียมติดแน่นชนิดโลหะเต็มซี่/ ชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน/ ชนิดเซรามิกล้วน การทำครอบฟันรับตะขอสำหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้/ ฟันเทียมติดแน่นชั่วคราว การแก้ปัญหาการกรอแต่งฟันหลัก                  Basic knowledge of fixed prosthodontics; abutment teeth preparation; restoration design including crown/ bridge/ pontic/and connector; constructions of complete cast restoration/ porcelain fused to metal/ and all-ceramic restoration; crown for clasping/provisional restorations; problem solving in tooth proparation
 
 
ทพทป ๓๒๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑๒ (๐-๖-๒)
DTPT 322Fixed Prosthodontic Laboratory I 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับ ทพทป ๓๒๑ 
                  ฝึกกรอแต่งฟันหลักสำหรับครอบฟันชนิดต่าง ๆ บนฟันพลาสติก ทำครอบฟันโลหะเต็มซี่รับตะขอฟันเทียมบางส่วนถอดได้บนแบบจำลอง ทำครอบฟันชั่วคราวบนแบบจำลอง การแก้ปัญหาการกรอแต่งฟัน อภิปรายการกรอแต่งฟันหลักกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเนื่อเยื่อรองรับฟัน

 

                  Preparations of plastic teeth for various types of crown restorations; fabrication of complete cast crown for clasping;  practising the laboratory procedures of provision crown fabrication on model; problem solving in tooth proparation topic; discussion in tooth preparation and soft tissue responses

 
ทพทป ๓๒๓ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้๒ (๒-๐-๔)
DTPT 323Removable Prosthodontics II: Partial Dentures 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  ความรู้พื้นฐานของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ คำนิยามที่เกี่ยวข้อง ชนิดและลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ
ของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดและลักษณะของตะขอ การออกแบบ และวิธีทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก การวินิจฉัย/ การเตรียมช่องปาก/ การใส่/ การปรับแก้ไข การให้ข้อแนะนำผู้ป่วย และติดตามผลภายหลังใส่/
การซ่อม/ และเสริมฐานฟันเทียม                  Basic knowledge of removable partial denture; relevant definitions; component parts and features; types and characteristic of clasps; design and fabrication of metal and acrylic resin base removable partial dentures; oral diagnosis/ preparation/ delivery/ adjustment; instructions to the patients/recall/repair and reline
 
        
ทพทป ๓๒๔ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้๑ (๐-๓-๑)
DTPT 324Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๒๓ 
                   ฝึกหัดสำรวจแบบจำลองศึกษาและออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เตรียมแอ่งรับแบบต่าง ๆ บนฟันพลาสติกสำหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดฐานโลหะและฐานเรซินอะคริลิก การวางกระสวนขี้ผึ้ง/ เรียงฟัน การแต่งขี้ผึ้งในการทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้

 

                   Practising how to survey and design on study casts; rest seat preparation on plastic teeth for metal and acrylic resin base removable partial dentures; setting the teeth and waxing of removable partial dentures; waxing the RPD framework

 
ทพทป ๔๑๑ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒      ๑ (๑-๐-๒)
DTPT 411Fixed Prosthodontics II 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๒๑ 
                   การวางแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยฟันเทียมติดแน่น การกรอแต่งฟันหลักสำหรับ
สะพานฟัน การจัดการเนื้อเยื่อและพิมพ์ปาก บันทึกการสบฟันการเลือกสีฟัน การทำไดและแบบทำงาน กลอุปกรณ์จำลอง
การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยและทันตแพทย์กับช่างทันตกรรม วิธีลองชิ้นงานในปาก การยึดชิ้นงานกับฟันหลัก
การนัดผู้ป่วยกลับมาตรวจ การบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปมาก และฟันที่รักษาคลองรากฟัน การวินิจฉัย และแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดจากการใส่ฟันเทียมติดแน่น ข้อควรพิจารณาและฟันเทียมติดแน่นที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปริทันต์                   Treatment planning and treatment procedure for fixed dental prosthesis cases; bridge abutment teeth preparations; tissue managements and impressions; interocclusal records; shade selection; die and working cast fabrication; articulator; dentist – patient, dentist – dental technician communication; restoration try in; cementation ; recall; restoration of extensively damaged teeth and endodontically treated teeth; diagnosis and treatment of failure in fixed dental prostheses; consideration and FDP for patients with periodontal problems
 
ทพทป ๔๑๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒๒ (๐-๖-๒)
DTPT 412Fixed Prosthodontic Laboratory II 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๒๒ และ ทพทป ๔๑๑ 
                   ฝึกกรอแต่งฟันพลาสติกสำหรับสะพานฟันชนิดต่างๆ แต่งกระสวนขี้ผึ้งสำหรับโครงโลหะของสะพานฟัน โลหะเคลือบกระเบื้อง ฝึกกรอแต่งฟันและเตรียมคลองรากฟันของฟันที่รักษาราก แต่งกระสวนขี้ผึ้ง เดือยฟันโดยวิธีอ้อมบนแบบจำลอง ฝึกเลือกสีฟัน การใช้การสแกนในช่องปากและในห้องปฏิบัติการในงานฟันเทียมติดแน่น ฝึกประมวลข้อมูลจากกรณีศึกษาเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาด้วยฟันเทียมติดแน่น เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดจากการใส่ฟันเทียมติดแน่น

 

                   Preparations of plastic teeth for various types of bridge restorations; waxing substructure of porcelain fused to metal bridge; tooth and root canal preparations of endodontically treated tooth; fabrication of wax pattern for cast post and core on medel with indirect techniques; shade selection practices; intraoral and laboratory scanner techniques in fixed dental prosthesis; case based discussions and data integrations to achieve diagnosis and treatment plan for fixed dental prosthesis; diagnosis and treatment plan for a failure case

 
ทพทป ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑๓ (๐-๙-๓)
DTPT 501Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา

 

                    ทพทป ๓๑๑, ทพทป ๓๑๒, ทพทป ๓๒๑, ทพทป ๓๒๒,

                    ทพทป ๓๒๓, ทพทป ๓๒๔, ทพทป ๔๑๑ และ ทพทป ๔๑๒

 
                   ฝึกปฏิบัติงานคลินิกในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมูล โดยการฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากการใส่ฟันเทียม จนกระทั่งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรวจซักประวัติ/ บันทึก/ วินิจฉัย/ วางแผนการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทาง
ทันตกรรมประดิษฐิ์ ส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้การรักษาผู้ป่วยในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  เลือกใช้ทันตวัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ติดต่อประสานงานกับแลปทันตกรรม  อธิบายวิธีใช้ฟันเทียม การดูแลรักษาและวิธีการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย ติดตามและประเมินผลการรักษา                   Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures, removable partial dentures and fixed dental prostheses;  adjustment of the prostheses until they can be used effectively; examination/ history taking/ chart recording/ diagnosis / proper comprehensive treatment plan for prosthodontics patients; referring patients to specialists; clinical practice for prosthodontics  with ethics following standard protocols; proper material selection for prosthodontics treatment; communication with dental lab; post-operative instruction care for dental prosthesis to patient/ follow up/ and evaluate result of treatment
 
ทพทป ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒๔ (๐-๑๒-๔)
DTPT 601Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา

 

                    ทพทป ๓๑๑, ทพทป ๓๑๒, ทพทป ๓๒๑, ทพทป ๓๒๒,

                    ทพทป ๓๒๓, ทพทป ๓๒๔, ทพทป ๔๑๑ และ ทพทป ๔๑๒

 
                   ฝึกปฏิบัติงานคลินิกในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมูล โดยการฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากการใส่ฟันเทียม จนกระทั่งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจซักประวัติ/ บันทึก/ วินิจฉัย/ วางแผนการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์ การส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ   ให้การรักษาผู้ป่วยในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  เลือกใช้ทันตวัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ติดต่อประสานงานกับแลปทันตกรรม  อธิบายวิธีใช้ฟันเทียม การดูแลรักษาและวิธีการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย   ติดตามและประเมินผลการรักษา และทำงานครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทันตแพทยสภากำหนด                   Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures, removable partial dentures and fixed dental prostheses;  adjustment of the prostheses until they can be used effectively; examination/ history taking/ chart recording/ diagnosis / proper comprehensive treatment plan for prosthodontics patients; referring patients to specialists; clinical practice for prosthodontics  with ethics following standard protocols; proper material selection for prosthodontics treatment; communication with dental lab; post-operative instruction care for dental prosthesis to patient/ follow up/ and evaluate result of treatment; and complete minimum requirements according to Thai dental council 
ทพทส ๕๑๑การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ๑ (๑-๐-๒)
DTAD 511Introduction to Comprehensive Dental Care 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                   หลักการและกระบวนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ขั้นตอนการวางแผนการรักษา วางแผนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ทางทันตแพทย์/ข้อจำกัดทาง/ สภาวะจิตใจ/ ความต้องการ/ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยแต่ละราย การจูงใจให้เกิดความรู้/ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และการธำรงรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

 

                   Principles and processes of comprehensive dental care;  sequential treatment planning derived from integration of various dental disciplines and patient’s medical limitation/ mental status/ patients’ needs/and socio-economic status; patient motivation for prevention and maintenance of oral health

 
ทพทส ๕๒๑การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล๑ (๑-๐-๒)
DTAD 521Comprehensive Dental Care 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทส ๕๑๑ 
                   การนำหลักการและกระบวนทัศน์ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลมาประยุกต์ในการวางแผนการรักษา และสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้/วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา/ แนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล

 

                   Application of principles and paradigms of comprehensive dental care in treatment planning with systematic presentations; learning/ analyzing/ solving/ preventive measures of problems related to comprehensive dental care

 
ทพทส ๖๒๑การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา๑ (๑-๐-๒)
DTAD 621Post–Treatment Assessment and Seminar 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทส ๕๒๑ 
                   ประเมินผลการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลอย่างเป็นระบบ จากความพึงพอใจของผู้ป่วย และผลการรักษาตามแผนการรักษา การวิเคราะห์ผลสำเร็จ/การล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล

 

                   Systematic evaluations of comprehensive dental treatments based on patient’s satisfaction and treatments outcome according to treatment plan; analysis of success/failure and obstacles in the delivery of  comprehensive dental treatments

 
ทพทส ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน๑ (๐-๓-๑)
DTAD 601Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                   ปฏิบัติงานคลินิกต่อผู้ป่วยในงานรักษาเบื้องต้นและงานบำบัดฉุกเฉิน โดยประมวลความรู้ทางทฤษฎีจากสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนมา นำมาใช้ปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทำนายโรค วางแผนการรักษา และการให้การบำบัดรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากของตนเอง ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในช่องปาก เป็นการหยุดยั้งการลุกลามของโรค และป้องกันการกลับเป็นโรคใหม่

 

                   Clinical practice for the primary and emergency treatment to relieve dental emergency problems; applying all relevant theoretical knowledge to provide dental care services including the identification of the patient’s chief complaints; examination, diagnosis, planning, proper emergency treatments; post-operative care to prevent diseases progression and recurrence

 
ทพทส ๖๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทั่วไป๓ (๐-๙-๓)
DTAD 602Comprehensive Dental Practice: General Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทส ๕๒๑ 
                   ปฎิบัติงานบริการทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วย ทักษะในการตรวจวินิจฉัย/วางแผน/การรักษาที่เหมาะสม อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับแผนการรักษา การจัดบริการทางทันตกรรมที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผสมผสานและสอดคล้องกับข้อจำกัดทางการแพทย์/สภาวะจิตใจ/ความต้องการ/และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยแต่ละราย การจูงใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยให้คงสภาพที่สมบูรณ์ และสามารถป้องกันการกลับมาเป็นโรคใหม่ได้

 

                   Comprehensive dental care practices; examining/ diagnosing/ and formulating a proper treatment plan complying with the individual patient’s medical and psychological conditions/ needs/ and economic status; providing a thorough comprehensive dental treatment and delivering knowledge relating to oral care maintenance and oral problem prevention to patients

 
ทพทห ๓๒๑ทันตกรรมหัตถการ๑ (๑-๐-๒)
DTOP 321Operative Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๑๑ และ ทพคร ๒๒๒ 
                   ขอบเขตของงานทันตกรรมหัตถการ การจำแนกฟันผุและการกำจัดรอยผุ เครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมหัตถการ การเลือกวัสดุบูรณะอย่างเหมาะสม การบูรณะโพรงฟันที่ไม่ซับซ้อนด้วยวัสดุอมัลกัมและวัสดุสีเหมือนฟัน

 

                   The scope of operative dentistry; classifications of dental caries and dental caries removal; instrumentation in operative dentistry; selection of appropriate restorative materials; simple restorations with amalgam and tooth-colored materials

 
ทพทห ๓๒๒ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๑๑ (๐-๓-๑)
DTOP 322Operative Dentistry Laboratory I 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๓๒๑

 

สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๑๒, ทพรบ ๒๑๓ และ ทพคร ๒๒๒

 
                   การฝึกปฎิบัติในห้องปฏิบัติการสำหรับการกรอแต่งโพรงฟัน/ บูรณะฟันด้วยอมัลกัมทางตรงแบบ

 

ไม่ซับซ้อน /ผสมวัสดุรองพื้นและวัสดุอุดชั่วคราว

                   The laboratory practice in preparing tooth / direct simple restorations with amalgam / manipulation of liners or bases and temporary restorations

 
ทพทห ๔๑๑ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒๑ (๐-๓-๑)
DTOP 411Operative Dentistry Laboratory II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๒๑ และ ทพทห ๓๒๒ 
                   การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสำหรับการกรอกำจัดรอยผุ/  บูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันทางตรงแบบไม่ซับซ้อน

 

                   The laboratory practice in caries removal / direct simple restorations with tooth-colored materials

    

 

 

ทพทห ๔๒๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑๑ (๐-๓-๑)
DTOP 421Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๑๑ 
                    ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันอย่างง่ายในโพรงฟันขนาดเล็กในผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรมพร้อมมูล อุดฟันอย่างง่ายด้วยวัสดุอุดอะมัลกัมและวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

 

                    Simple restorations in small cavities in patients receiving comprehensive dental care practices; simple restorations with amalgam and tooth color filling materials

 
ทพทห ๕๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒๑ (๐-๓-๑)
DTOP 511Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๑๑ 
                    ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันอย่างง่ายในโพรงฟันขนาดเล็กในผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรมพร้อมมูล โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยวัสดุอุดอะมัลกัมและวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

 

                    Simple restorations in small cavities in patients receiving comprehensive dental care practices; simple restorations with amalgam and tooth color filling materials

 
ทพทห ๕๒๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓๑ (๐-๓-๑)
DTOP 521Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๒๑ และ

 

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๕๑๑

 
                    ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันในโพรงฟันขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางในผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรม
พร้อมมูล โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยวัสดุอุดอะมัลกัมและวัสดุอุดสีเหมือนฟันวิธีการป้องกันการเกิดรอยโรคฟันผุ                    Simple restorations in small to moderate cavities in patients receiving comprehensive dental care practices;  simple restorations with amalgam and tooth color filling materials; prevention caries formation
 
ทพทห ๕๒๒ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง๑ (๑-๐-๒)
DTOP 522Advanced Operative Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๑๑ 
                    ความก้าวหน้าทางทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันในกรณีที่ซับซ้อน และการแก้ปัญหาทางทันตกรรมหัตถการ

 

                    The advance in the Operative Dentistry, complex tooth restorations and problem solving in the Operative Dentistry

 
ทพทห ๖๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔๑ (๐-๓-๑)
DTOP 611Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๕๑๑ และ

 

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๕๒๑ และ ทพทห ๕๒๒

 
                    ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันในโพรงฟันขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ในผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรมพร้อมมูล โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยวัสดุอุดอะมัลกัมและวัสดุอุดสีเหมือนฟันวิธีการป้องกันการเกิดรอยโรคฟันผุ

 

                    Simple restorations in moderate to large cavities in patients receiving comprehensive dental care practices; simple restorations with amalgam and tooth color filling materials; prevention caries formation

 
ทพพย ๒๑๑วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTPA 211Oral Histology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    วิธีเตรียมฟันเพื่อศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์  การเจริญและพัฒนาของฟัน โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของฟัน เคลือบฟัน/เนื้อฟัน/เนื้อเยื่อใน/และเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์/เหงือก/เคลือบรากฟัน/กระดูกเบ้าฟัน/เอ็นยึดปริทันต์

 

                    Methods to prepare tooth specimens for the histological study, the development and growth of teeth, structures and functions of enamel/ dentin/ pulp/ periodontium (gingiva, cementum, alveolar bone and periodontal ligament)

ทพพย ๓๑๑พยาธิวิทยาช่องปาก ๑ : พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน๑ (๑-๐-๒)
DTPA 311Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๑๑ และ ทพพย ๒๒๑ 
                    คำจำกัดความ สาเหตุและการดำเนินไปของรอยโรค ลักษณะทางคลินิกโดยย่อ ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยสุดท้ายของรอยโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดในช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้าและลำคอ เนื้องอกของเนื้อเยื่อบุของผิวหนังและเยื่อเมือก  ความผิดปกติของเยื่อเมือกและผิวหนัง รอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง  มะเร็งช่องปากเมลาโนมาและรอยโรคมีสารสีจับ  เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนและรอยโรคที่คล้ายเนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อน  รอยโรคแกรนูโลมาตัส โรคของต่อมน้ำลาย       

 

                    Definition/ etiology/ pathogenesis/ brief clinical features/ histopathological features/ and final diagnosis of soft tissue lesions in and around the mouth; epithelial tumors; mucocutaneous disorders; precancerous lesions; oral cancers; melanoma and other pigmented lesions; soft tissue tumor and tumor-like lesions; granulomatous lesions and salivary gland diseases

 
ทพพย ๓๑๒พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTPA 312Oral Pathology II: Lesions of Jaws 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๒๑๑ และ ทพพย ๒๒๑ 
                    คำจำกัดความ สาเหตุและการดำเนินไปของรอยโรค ลักษณะทางคลินิกโดยย่อ ลักษณะภาพรังสีโดยย่อ ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยสุดท้ายของรอยโรคที่เกิดกับกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่อข้างเคียงกระดูกขากรรไกร รอยโรคเกี่ยวกับการพัฒนาคลี่คลายที่ผิดปกติของฟัน โรคของเนื้อเยื่อใน และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การอักเสบของกระดูกขากรรไกร ถุงน้ำในขากรรไกร  เนื้องอกที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสร้างฟัน รอยโรคในขากรรไกรที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสร้างฟัน รอยโรคของข้อต่อขากรรไกร

 

                    Definition/ etiology/ pathogenesis/ brief clinical features/ brief radiographic features/ histopathological features/ and final diagnosis of lesions in the jaw bone and adjacent tissue; developmental disorders of the teeth and related tissues; diseases of pulp and periapical tissue; inflammatory jaw diseases; cysts of jaws; odontogenic tumors; non-odontogenic lesions of the jaws; fibro- osseous lesions and disorders of the temporomandibular joint

 
ทพพย ๓๑๓ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๐-๓-๑)
DTPA 313Oral Pathology Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๒๑๑ และ ทพพย ๒๒๑

 

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพพย ๓๑๑ และ ทพพย ๓๑๒

 
                    ฝึกปฏิบัติบรรยายลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาในห้องปฏิบัติการของรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดในช่องปาก/ รอบช่องปาก/ ใบหน้าและลำคอ รอยโรคที่เกิดกับกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่อใกล้เคียง

 

                    Laboratory practice of describing the histopathological features of oral/ perioral/ facial and cervical soft tissue lesions; lesions in the jaws and adjacent tissues

 
ทพพย ๓๒๑เทคนิคการวินิจฉัยและสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTPA 321Diagnostic Techniques and Seminar in Oral Pathology         
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๒๑๑ และ ทพพย ๒๒๑ 
                    เนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ  มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งปุ่มน้ำเหลือง โรคทางพันธุกรรมและ
เมแทบอลิสมของขากรรไกร วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค การทำสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับ
พยาธิวิทยาช่องปาก                    Tumors of head and neck; leukemia and lymphoma; genetic and metabolic jaw diseases; additional laboratory techniques for diagnosis; seminar in oral pathology
 
ทพพย ๓๒๒พยาธิวิทยาทั่วกาย๑ (๑-๐-๒)
DTPA 322Systemic Pathology 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๒๑ 
                    คำจำกัดความ/สาเหตุ/พยาธิกำเนิด/ลักษณะทางคลินิก/ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์และทางจุลพยาธิวิทยา/การวินิจฉัยของโรคทางระบบ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบเลือดและเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสม

 

                    Definitions/ etiology/ pathogenesis/ clinical features/ gross and histopatholoical features/ and the diagnosis of systemic diseases; the cardiovascular system, blood and lymphoid tissues, the respiratory system, the gastrointestinal system, the urinary tract and the reproductive system, the nervous system, the skin and musculoskeletal system, endocrine and metabolic diseases

 
ทพภส ๓๑๒ยาที่ใช้ทางทันตกรรม๒ (๒-๐-๔)
DTPM 312Drug Used in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพภส ๓๑๑ 
                    ความรู้ทางเภสัชวิทยาในด้านเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การประยุกต์ทางคลินิกของยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ยาต้านจุลชีพ สารควบคุมการแพร่ระบาดของจุลชีพ ยาระงับปวด ยาต้านการอักเสบ ยาเตรียมทาง      ทันตกรรม

 

                    Pharmacological knowledge in terms of pharmacokinetics, pharmacodynamics; clinical applications of drugs used in dental practice; antimicrobial agents; infection control agents; analgesics; anti-inflammatory drugs; dental drug preparations

 
ทพภส ๓๒๑ยารักษาโรคทางระบบที่ใช้ในผู้ป่วยทันตกรรม๒ (๒-๐-๔)
DTPM 321Systemic Drugs Used in Dental Patients 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๑๑ 
                    เภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคทางระบบต่าง ๆ ในผู้ป่วยทางทันตกรรม  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท  ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน

 

                    Pharmacology of medications used in the treatment of systemic diseases in dental patients; endocrine system; cardiovascular system; digestive system; respiratory system; urinary system; nervous system; musculoskeletal system; reproductive system; immune system

 

 
ทพภส ๔๑๑ บูรณาการเภสัชวิทยาคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)
DTPM 411Integrative Clinical Pharmacology in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๑๑, ทพภส ๓๑๒ และ ทพภส ๓๒๑ 
                        ข้อพิจารณาการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคไต โรคตับ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ มารดาให้นมบุตรและเด็ก สัมมนากรณีศึกษาเภสัชวิทยาคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์

 

     Considerations of drug used in special populations including immunocompromised/ kidney disease/ hepatic disease/ geriatrics/ pregnancy/ lactation/ pediatrics patients; clinical pharmacology case seminar in dentistry

ทพรบ ๒๑๑ทันตวิภาคศาสตร์๑ (๑-๐-๒) 
DTMS 211Dental Anatomy  
 วิชาบังคับก่อน : –  
                   การจำแนกกลุ่มฟัน  การเรียกชื่อฟันและสัญลักษณ์แทนฟัน  จำนวน  เวลาการขึ้นและหลุด  หน้าที่ โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของฟัน ขนาดและรูปร่างลักษณะของฟันแท้และฟันน้ำนมทุกซี่ การแยกลักษณะแตกต่างของฟันแท้และฟันน้ำนมแต่ละซี่ ความสัมพันธ์ของฟันในขากรรไกร ระบบการปกป้องตนเองโดยธรรมชาติของฟัน  การนำความรู้ทางทันตกายวิภาคศาสตร์ไปประยุกต์ทางคลินิก

 

                     Classification/ naming/ and the coding system of teeth; number, chronology of eruption and exfoliation; functions of human dentition; structures and parts of tooth; size and morphology of deciduous and permanent dentitions; tooth identification; intra-arch relationship of the dentition; the natural self-protection system of human dentition; applied dental anatomy in clinical practice

 
  
ทพรบ ๒๑๒ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๑๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 212Dental Anatomy Laboratory I  
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๑๑  
                   ฝึกหัดการจำแนกกลุ่มฟัน  การเรียกชื่อฟันและสัญลักษณ์แทนฟันแท้และฟันน้ำนมทุกซี่  ฝึกหัดเรียกชื่อโครงสร้างและส่วนต่างๆ ของฟันและอวัยวะรองรับรากฟันโดยอาศัยแบบจำลอง  ฝึกหัดการแยกลักษณะแตกต่างของฟันแท้และฟันน้ำนมแต่ละซี่   ฝึกหัดแกะแต่งตัวฟันของฟันหน้าแท้บนในแบบจำลองโดยใช้ขี้ผึ้งทางทันต กรรม     

 

                   Laboratory demonstration on the classification of teeth; naming and coding of deciduous and permanent teeth; practising naming structures and parts of tooth and supporting structures in models; tooth identification of deciduous and permanent dentitions; laboratory practices on wax carving of permanent anterior teeth in typodont

 
  
ทพรบ ๒๑๓ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๒๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 213Dental Anatomy Laboratory II  
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๑๑  
                   ฝึกหัดแกะสลักแต่งฟันของฟันหลังแท้บนและล่างในหุ่นจำลองโดยใช้ขี้ผึ้งทางทันตกรรม

 

                   Laboratory practice on wax carving of upper and lower permanent posterior teeth in typodont

 
  
ทพรบ ๒๒๑หลักมูลทันตกรรมบดเคี้ยว๑ (๑-๐-๒) 
DTMS 221Fundamental of Dental Occlusion 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๑๑ 
                    องค์ประกอบและสรีรวิทยาของระบบบดเคี้ยว นิยามและประเภทของการสบฟัน  ตำแหน่งพื้นฐานและขอบเขตการเคลื่อนไหวของขากรรไกร ทัศนภาพช่องปากการสบฟันและความสัมพันธ์ในขากรรไกร แนวคิดการสบฟัน  เสถียรภาพของการสบฟัน  ข้อกำหนดของรูปร่างด้านบดเคี้ยว กลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองและการใช้งาน การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร ปัญหาและลักษณะต่างๆ ของด้านบดเคี้ยว การบาดเจ็บเหตุสบฟัน  

 

                    Components and physiology of the masticatory system; definition and type of occlusion;  basic positions and border movements of mandible; oral topography and relationship concepts of occlusion; occlusal stability,; determinants of occlusion; articulators and their use; interocclusal records; occlusal variation and problem; trauma from acclusion

 
ทพรบ ๒๒๒ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน๑ (๐-๓-๑)
DTMS 222Functional Waxing Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๒๑ 
                    ฝึกการนำแบบหล่อยึดเข้าในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง  ฝึกหัดแต่งขี้ผึ้งในแบบหล่อเพื่อเรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของการสบฟัน  จุดที่ฟันบนและล่างสบกันในตำแหน่งสบสนิท ความสัมพันธ์ของฟันบนและล่างขณะเคลื่อนขากรรไกร

 

                    Laboratory practice in mounting casts on articulator; waxing practice to develop an understanding of basic occlusion; cusp placement in intercuspation position; intermaxillary relationship during mandibular movements

 
ทพรบ ๔๒๑ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTMS 421Temporomandibular Disorders (TMD) 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    นิยามและระบาดวิทยา สมุฏฐานวิทยา อาการและอาการแสดง การประเมิน รวมถึงการถ่ายภาพรังสีข้อต่อขากรรไกร การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรทั้งแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้  โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือในช่องปากในการจัดการความผิดปกติ 

 

                    Definitions, epidemiology, etiology, signs and symptoms, assessment including TMJ imaging, differential diagnosis, the reversible and irreversible management of temporomandibular disorders (TMD), especially the use of intra-oral appliance in the management of TMD

 
ทพรบ ๕๒๑ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟันและแต่งขี้ผึ้งเฝือกสบฟัน๑ (๐-๒-๑)
DTMS 521Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๔๒๑ 
                      ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจประเมิน  วินิจฉัยแยกโรค  ตลอดจนวิธีการจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร  การวิเคราะห์การสบฟัน และฝึกหัดทำเฝือกสบฟันชนิดเสถียร  

 

                      Clinical practice in assessment, differential diagnosis and management of temporo-mandibular disorders (TMD), occlusal analysis and practice construction of stabilization splint.        

 

ทพรบ ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาระบบบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า๑ (๐-๓-๑)
DTMS 601Comprehensive Dental Practice: Masticatory Science and Orofacial Pain 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๔๒๑ และ ทพรบ ๕๒๑ 
                    ฝึกทักษะทางคลินิกในการจัดการผู้ป่วยความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าในผู้ป่วยจริง      

 

                    Practising clinical skills in management of temporomandibular disorders and orofacial pain patients

 
 

 

 

ทพรส ๓๑๑รังสีวิทยา ๑๑ (๑-๐-๒)
DTRD 311Radiology I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๑๑ และ ทพรบ ๒๒๑ 
                    บทนำเกี่ยวกับรังสีวิทยาและรังสีเอกซ์ เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมและหลักการทำงาน ฟิล์มชนิดต่างๆที่ใช้ในทางทันตกรรม กระบวนการล้างฟิล์มและห้องมืด ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพรังสี การถ่ายภาพรังสีในปากด้วยเทคนิครอบปลายรากภาพรังสีด้านประชิด ภาพรังสีกัดสบ ภาพรังสีดิจิทัลในทางทันตกรรม การป้องกันการติดเชื้อในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

 

                    Introduction to radiology and x-radiation; dental x-ray machines and principles; dental x-ray films; darkroom and film processing; factors affecting radiographic quality; intraoral periapical radiography; bite-wing radiography; occlusal radiography; digital dental radiography; infection control of the dental radiography

      

 

ทพรส ๓๒๑รังสีวิทยา ๒๑ (๑-๐-๒)
DTRD 321Radiology II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๑๑ และศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพวป ๓๒๒ 
                    จุดกำหนดทางกายวิภาคของภาพรังสีในปากทั้งในลักษณะปกติและที่มีการแปรผัน หลักการแปลผลภาพรังสีและการเรียงภาพรังสี การวินิจฉัยทางภาพรังสีของรอยโรค/ การอักเสบรอบปลายราก/ โรคปริทันต์ ข้อผิดพลาดทั่วไปของภาพรังสีในปาก ภาพรังสีปริทัศน์และการแปลผล ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกและการแปลผล ภาพรังสีนอกปากและการแปลผล การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม

 

                    Normal anatomical landmark for mounting radiographs of teeth and jaws in normal and anatomical variations; principles of radiographic interpretations; radiographic diagnosis of lesions/ periapical lesions/ periodontal diseases; common errors of intraoral radiographs; panoramic radiography and interpretations; cephalometric radiography and interpretations; extraoral radiography and interpretations; dental radiographic prescription

 
ทพรส ๔๒๑รังสีวิทยา ๓๑ (๑-๐-๒)
DTRD 421Radiology III 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๒๑ 
                    ภาพรังสีทันตกรรมสำหรับเด็กและการแปลผล ชีววิทยารังสี การป้องกันอันตรายจากรังสีในทาง
ทันตกรรม ภาพรังสีพยาธิสภาพของแคลเซียมที่เกาะบริเวณฟันและเนื้อเยื่ออ่อน ภาพรังสีโคนบีมซีทีและการประยุกต์ใช้ ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางทันตกรรม   เอ็มอาร์ไอในทางทันตกรรม   เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คลื่นเสียงความถี่สูงในทางทันตกรรม การหาตำแหน่งด้วยภาพรังสี ภาพรังสีภาวะวิกลระหว่างพัฒนาฟันและขากรรไกร ภาพรังสีการบาดเจ็บของฟันและกะโหลกใบหน้า  การควบคุมและประกันคุณภาพของภาพรังสีทันตกรรม                    Pedodontic radiography and interpretation; radiation biology; radiation protection in dental practice; radiographic appearances of pathological calcification of teeth and soft tissue; cone-beam computed tomography and its applications; computed tomography in dentistry; magnetic resonance imaging in dentistry; nuclear medicine; ultrasonography in dentistry; radiographic identification and localization; radiographic appearances of developmental anomalies of teeth and jaws; radiographic signs of trauma to the teeth and craniofacial bones; quality assurance and quality control in dental radiography
 
 
ทพรส ๔๒๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๑๑ (๐-๓-๑)
DTRD 422Comprehensive Dental Practice: Radiology I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๑๑ และ ทพรส ๓๒๑ 
                    ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและผู้ป่วยจริงใน การถ่ายภาพรังสีในปาก เทคนิคต่าง ๆ และการแปลผล การถ่ายภาพรังสีนอกปากและการแปลผล ภาพรังสีดิจิทัลในทางทันตกรรม การป้องกันการติดเชื้อในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม การป้องกันอันตรายจากรังสีในทางทันตกรรม

 

                    Practising in models and patients; intraoral radiography and its interpretation; extraoral radiography and its interpretation; digital dental radiography; infection control in dental radiography; radiation protection in dental radiography

 

ทพรส ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๒๑ (๐-๓-๑)
DTRD 501Comprehensive Dental Practice: Radiology II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๔๒๒ 
                    ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและผู้ป่วยจริง ในการถ่ายภาพรังสีในปาก เทคนิคต่างๆ และการแปลผล การถ่ายภาพรังสีนอกปากและการแปลผล การถ่ายภาพรังสีทันตกรรมสำหรับเด็กและการแปลผล ภาพรังสีดิจิทัลในทางทันตกรรม ภาพรังสีโคนบีมซีทีและการนำไปใช้ การป้องกันการติดเชื้อในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม การป้องกันอันตรายจากรังสีในทางทันตกรรม

 

                    Practising in models and patients;  intraoral radiography and its interpretation; extraoral radiography and its interpretation; dental radiography in children and its interpretation; digital dental radiography; cone-beam computed tomography and its application; infection control in dental radiography; radiation protection in dental radiography

 
ทพวด ๔๑๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑๑ (๑-๐-๒)
DTED 411Endodontics I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๑๑ และ ทพรส ๓๑๑ 
                    พื้นฐานทางชีววิทยาที่สำคัญในวิทยาเอ็นโดดอนต์ การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและรอบรากฟัน ทันตวิภาคของระบบคลองรากฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลายและการถ่ายภาพรังสีในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การล้างคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน การอุดปิดชั่วคราวระหว่างการรักษา การอุดคลองรากฟัน

 

                    Essential biological basis in endodontics; clinical diagnosis of pulp and periapical tissue; root canal anatomy; rubber dam application and x-ray in endodontics; access opening and working length determination; root canal preparation; irrigation; medication; temporary restoration; root canal fillings

 
 
 
ทพวด ๔๑๒ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๑๑ (๐-๓-๑)
DTED 412Endodontic Laboratory I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๒๒

 

                    เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพวด ๔๑๑

 
                    ฝึกปฏิบัติรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียว ลักษณะของฟันรากเดียวที่สัมพันธ์กับการรักษาคลองราก การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การขยายคลองรากฟัน และอุดคลองรากฟัน ฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การใส่ยาในคลองรากฟันและการอุดชั่วคราว

 

                    Endodontic practices in extracted single rooted teeth; pulpal and root canal anatomy related to the endodontic treatment; access opening; mechanical instrumentation and root canal compaction; rubber dam applications, medication and temporary restoration practices

 
ทพวด ๔๒๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒๑ (๑-๐-๒)
DTED 421Endodontics II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๑๑ 
                    การรักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน, ความสัมพันธ์ของโรคทางเอ็นโดดอนติกส์และโรคปริทันต์, การพยากรณ์โรคทางเอ็นโดดอนติกส์, การรักษาคลองรากฟันซ้ำแบบไม่ใช้และใช้ศัลยกรรมร่วม, ทันตวัสดุในงานเอ็นโดดอนติกส์, ข้อผิดพลาดในการรักษาคลองรากฟัน, การรักษาเนื้อเยื่อในฟันที่มีชีวิต, การรักษาฟันในฟันปลายรากเปิด, การจัดการฟันแท้ที่ได้รับอุบัติเหตุ, การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันและการฟอกสีฟันตาย, การเลือกและวางแผนการรักษา, ขั้นตอนทางคลินิกในการรักษาคลองรากฟัน

 

                    Emergency endodontic treatment; endodontic and periodontic relationship; treatment outcome in endodontics; non-surgical retreatment and surgical treatment; materials in endodontics; procedural errors in endodontics; vital pulp therapy; treatment of immature permanent tooth; management of traumatized permanent teeth; restoration of endodontically treated tooth and non-vital tooth bleaching; case selection and treatment plan; clinical endodontic procedures

 
ทพวด ๔๒๒ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๒๑ (๐-๓-๑)
DTED 422Endodontic Laboratory II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๑๑ และ ทพวด ๔๑๒ 
                    ฝึกปฏิบัติรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก ลักษณะของฟันรากเดียวที่สัมพันธ์กับการรักษาคลองราก การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การขยายคลองรากฟัน และอุดคลองรากฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การใส่ยาในคลองรากฟัน การอุดชั่วคราวเพิ่มเติม ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประเมินและนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม

 

                    Endodontic practices in extracted multi-rooted teeth; pulpal and root canal anatomy related to the endodontic treatment; access opening; mechanical instrumentation and root canal compaction; rubber dam application; medication; temporary restoration practice; additional search for evaluations and group presentation

 
ทพวด ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๑๑ (๐-๓-๑)
DTED 501Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๒๑ และ ทพวด ๔๒๒ และ

 

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๔๒๑

 
                    ฝึกปฏิบัติคลินิกรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียวในผู้ป่วย เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน

 

                    Clinical practices in single-rooted tooth for the treatment of pulpal and periapical diseases

ทพวด ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๒๒ (๐-๖-๒)
DTED 601Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๕๐๑ 
                        ฝึกปฏิบัติคลินิกรักษาคลองรากฟันในฟันหลายรากในผู้ป่วย เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน

 

                        Clinical practices in multi-rooted tooth for the treatment of pulpal and periapical diseases

 
ทพวป ๓๑๑หลักมูลปริทันตวิทยา๑ (๑-๐-๒)
DTMD 311Fundamentals of Periodontology 
 วิชาบังคับก่อน : – 
ลักษณะทางคลินิก จุลกายวิภาคและความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะปริทันต์ บทบาทของคราบจุลินทรีย์ ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยดัดแปร และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในโรคปริทันต์ กลไกการเกิดโรคปริทันต์

 

Clinical characteristics; histology and remodeling of the periodontium; roles of dental plaque; contributing factors, modifiers and host immune response in periodontal diseases; pathogenesis of periodontal diseases

 
ทพวป ๓๒๑ปริทันตศาสตร์เบื้องต้น๑ (๑-๐-๒)
DTMD 321Preliminary Periodontics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๑๑ 
  มาตรการป้องกันโรคในปาก การสอนและการจูงใจในการดูแลอนามัยช่องปาก วิธีการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน การใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดช่องปาก วิธีการขูดหินน้ำลายด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มือ ขัดฟัน และการลับเครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือพร้อมฝึกปฏิบัติรวมถึงฝึกสอนการแปรงฟันและสอนใช้ไหมขัดฟันให้แก่ผู้ป่วย ฝึกขูดหินน้ำลาย ด้วยเครื่องมือ Sickle และ curette รูปแบบต่าง ๆ

 

  Oral prophylaxis; Oral hygiene instruction and motivation; brushing and flossing methods; oral hygiene aids; scaling with hand instruments, tooth polishing; practising instrument sharpening; practising oral hygiene instruction; scaling with hand instruments (sickles and curettes)

 
ทพวป ๓๒๒การวินิจฉัยโรคช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTMD 322Oral Diagnosis 
 วิชาบังคับก่อน :          – 
                    หลักในการวินิจฉัย ประวัติผู้ป่วย อาการแสดงและอาการ การตรวจทางคลินิก การตรวจเพิ่มเติม โรคของฟัน / เนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อปลายรากฟัน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การบันทึกบัตร การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์

 

                    Principles in diagnosis; patient’s history; signs and symptoms; clinical examination; supplementary examination; dental/ pulpal and periapical tissue diseases; diagnosis; treatment planning; chart record; the medicodental relationship

 
 
ทพวป ๓๒๓เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๑๒ (๒-๐-๔)
DTMD 323General Medicine for Dentistry I 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    โรคทางระบบ ประกอบด้วย โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบได้บ่อย โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบประสาท อาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อที่พบบ่อย และโรคติดเชื้อเอชไอวี ภาวะภูมิไวเกิน โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และภาวะพร่องโภชนาการ

 

                    Systemic diseases including common diseases of the cardiovascular system, the respiratory diseases, the gastrointestinal and the liver diseases, the genitourinary diseases, the neurological disorders, orofacial pain, endocrinopathy, common infectious diseases and HIV infection, hypersensitivity, connective tissue disorders, and nutritional deficiencies

 
ทพวป ๔๑๑ปริทันต์บำบัดขั้นเริ่มแรก๑ (๑-๐-๒)
DTMD 411Initial Periodontal Therapy 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๑๑ และ  ทพวป ๓๒๑ 
                    การตรวจอวัยวะปริทันต์ การจำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และสภาพกระดูกเบ้าฟันที่ถูกทำลายจากโรคปริทันต์อักเสบ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและการพยากรณ์โรคปริทันต์ เหตุผลของการรักษา
โรคปริทันต์ การรักษาปริทันต์แบบไม่ทำศัลยกรรม ขบวนการหายของแผลและผลลัพธ์ของการรักษา การรักษาฉุกเฉินทาง
ปริทันต์ เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า การตกแต่งตัวฟันในการรักษาโรคปริทันต์และการเข้าเฝือกปริทันต์                   Periodontal examinations; classification of periodontal diseases; periodontal pockets and bone changes in periodontal diseases; diagnosis, treatment planning and prognosis of periodontal diseases; rationale of periodontal therapy; non-surgical therapy; healing and treatment outcome; periodontal treatment of emergencies; power-driven scaler; coronoplasty in periodontal therapy and periodontal splint
 
ทพวป ๔๑๒เวชศาสตร์ช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTMD 412Oral Medicine 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๒๒ 
                    ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลวิภาคกับลักษณะทางคลินิก รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ประกอบด้วย รอยโรคที่เป็นแผลและโรคตุ่มพอง รอยโรคที่เป็นรอยแดงและรอยขาว รอยโรคสีต่างๆ รอยโรคตุ่มนูนในช่องปาก ความผิดปกติของลิ้น และโรคของต่อมน้ำลาย ยาที่ใช้ในการรักษารอยโรคช่องปากชนิดที่พบบ่อย

 

                    Correlation of gross structure and microstructure with clinical features, oral and

maxillofacial lesions: ulcerative and vesiculobullous lesions; red and white lesions; pigmented lesions; oral exophytic lesions; disorders of tongue; and diseases of salivary gland, drugs for treatment common oral lesions

 
 
ทพวป ๔๑๓เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๒๒ (๒-๐-๔)
DTMD 413General Medicine in Dental Practice II 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    โรคทางระบบและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม อันประกอบไปด้วย โรคผิวหนัง มะเร็ง และการรักษามะเร็ง โรคของระบบเลือดและภาวะเลือดออกผิดปกติ การปลูกถ่ายอวัยวะและการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ ความผิดปกติทางจิตวิทยา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รังสีวิทยาของโรคทั่วกาย อาการแสดงในช่องปากของโรคทั่วกายและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ/โรคเหล่านี้ การฝึกการซักประวัติผู้ป่วยจำลอง

 

                     Systemic diseases and dental-related disorders: including diseases of the integumentary system; cancer and cancer treatment; hematologic diseases and bleeding disorders; organ transplantation and stem cell therapy; psychological disorder; sleep apnea; geriatric medicine; radiology of systemic diseases; oral manifestation of systemic diseases and dental-related disorders; the dental management in patients with these disorders/diseases; history taking practice with standardized patients

 
ทพวป ๔๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๑๒ (๐-๖-๒)
DTMD 401Comprehensive Dental Practice: Periodontics I 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพวป ๔๑๑ 
                    ฝึกปฏิบัติปริทันตศาสตร์เพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษาการอักเสบของเหงือกขั้นต้นในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล

 

                    Practising periodontics to prevent, control and treat mild gingival inflammation in patient receiving comprehensive dental care

 
ทพวป ๔๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑๑ (๐-๓-๑)
DTMD 402Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I 
 วิชาบังคับก่อน :       สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๒๒
และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพวป ๔๑๒
 
                    ฝึกปฏิบัติในคลินิก ประกอบด้วย การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจช่องปากบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน / ฟัน / อวัยวะปริทันต์ การตรวจใบหน้า / ศีรษะ / และลำคอ การตรวจเพิ่มเติมและส่งถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การวินิจฉัยโรคของฟัน / โรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากที่ไม่ซับซ้อน / โรคปริทันต์ / ลักษณะที่แปรผันไปจากปกติได้อย่างถูกต้อง การวางแผนการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การบันทึกแฟ้มประวัติ การอธิบายแผนการรักษาแบบองค์รวมได้  

 

                        Clinical practices; patient’s history taking, oral examination of mucosa / teeth / periodontium; face, head and neck examination; oral and maxillofacial supplementary investigation and radiograph taking; proper diagnoses of uncomplicated dental, pulpal, periapical tissue diseases; diseases of periodontium; normal variation; treatment planning; patient referral; chart record and explaining the holistic treatment plan

 
 
ทพวป ๕๑๑ศัลยปริทันต์บำบัดและปริทันต์บำบัดประคับประคอง๑ (๑-๐-๒)
DTMD 511Surgical and Supportive Periodontal Therapy 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๑๑ 
                    หลักทั่วไปของศัลยกรรมปริทันต์ การหายของแผลภายหลังการทำศัลยปริทันต์ ศัลยกรรมปริทันต์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตัดและตกแต่งเหงือก การผ่าตัดเปิดแผ่นเนื้อเยื่อทางปริทันต์ การตัดและตกแต่งกระดูกเบ้าฟัน การตัดรากฟันบางส่วน การปลูกกระดูก การเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงศัลยกรรมเยื่อเมือก-เหงือก ปริทันต์บำบัดประคับประคอง และการวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมสหสาขา

 

                    General principles of periodontal surgery; healing after periodontal surgery; surgical periodontal procedures including gingivectomy and gingivoplasty, periodontal flap operation, ostectomy and osteoplasty, root amputation, bone graft, guided tissue regeneration, and mucogingival surgery; supportive periodontal therapy; and interdisciplinary treatment planning

 
ทพวป ๕๒๑สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา๑ (๑-๐-๒)
DTMD 521Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๒๓ และ ทพวป ๔๑๓          
                    สัมมนากรณีศึกษาในผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีโรคทั่วกาย; ในแง่ของสาเหตุและพยาธิกำเนิดของโรค /

 

การตรวจร่างกายและการตรวจทางทันตกรรม / การให้การวินิจฉัยแยกโรคสำหรับโรคทางกายและทางทันตกรรม / การตรวจเพิ่มเติมและการแปลผลการตรวจ / การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ตามสภาวะทางกายและปัญหาทางทันตกรรม /

การพิจารณาส่งปรึกษาแพทย์ หรือส่งต่อผู้ป่วย / การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม / การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการป้องกัน / การเชื่อมโยงภาวะทางระบบกับสุขภาวะช่องปาก

                     Case-based seminar of dental patients with systemic diseases; etiology and pathogenesis of diseases, physical and dental examination, differential diagnosis of systemic and dental diseases, supplementary investigations and interpretations, dental treatment planning according to physical status and dental problems; consideration for medical consultation or patient referral; patient management in emergency dental conditions; patient management in medical emergency and prevention; correlation of systemic condition with oral health conditions

 
ทพวป ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๒๒ (๐-๖-๒)
DTMD 501Comprehensive Dental Practice: Periodontics II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๐๑ 
                    ฝึกปฏิบัติปริทันตศาสตร์เพื่อควบคุมการอักเสบและการลุกลามของโรคปริทันต์ รวมทั้งเพื่อป้องกันการกลับเป็นใหม่ของโรคในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล

 

                    Practising periodontics to control the inflammation and progression of periodontal disease as well as to prevent disease recurrence in patient receiving comprehensive dental care

 
 
 
 
 
ทพวป ๕๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒๑ (๐-๓-๑)
DTMD 502Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๐๒ 
                    ฝึกปฏิบัติในคลินิก ประกอบด้วย การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจช่องปากบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน / ฟัน / อวัยวะปริทันต์ การตรวจใบหน้า / ศีรษะ / และลำคอ การตรวจเพิ่มเติมและส่งถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การวินิจฉัยโรคของฟัน / โรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากที่ซับซ้อน/ โรคปริทันต์ / โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก และโรคของใบหน้าและขากรรไกรที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง การวางแผนการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การบันทึกแฟ้มประวัติ การอธิบายแผนการรักษาแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์กระบวนการทั้งหมด

 

                    Clinical practices; patients’ history taking, oral examination of mucosa / teeth / periodontium; face, head and neck examination; oral and maxillofacial supplementary investigation and radiograph taking; proper diagnoses of complicated dental, pulpal, periapical tissue diseases; diseases of periodontium; uncomplicated oral mucosal and maxillofacial diseases; treatment planning; patient referral; chart record and explaining the holistic treatment plan; experience acquisition in all procedures

 
ทพวป ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๓๑ (๐-๓-๑)
DTMD 601Comprehensive Dental Practice: Periodontics III 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๕๐๑ 
                    ฝึกปฏิบัติปริทันตศาสตร์เพื่อเสริมทักษะ/ความชำนาญที่จำเป็นในการควบคุมการอักเสบและการลุกลามของโรคปริทันต์อักเสบ รวมทั้งเพื่อป้องกันการกลับเป็นใหม่ของโรคในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล

 

                    Practising periodontics to enhance necessary skills to control the inflammation and progression of periodontitis as well as to prevent disease recurrence in patient receiving comprehensive dental care

 
ทพศศ ๔๑๑การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา๒ (๒-๐-๔)
DTSU 411Dental Management in Medically Compromised Patients 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    ความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การสืบค้นเพื่อการวินิจฉัย การประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคทางระบบ โรคระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด โรคปอด โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โรคไต โรคทางโลหิตวิทยา โรคเลือดออกหยุดยาก โรคทางระบบประสาทส่วนกลาง/กล้ามเนื้อประสาท ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน       

 

Basic surgical knowledge; history taking; physical examination; diagnosis investigation; patient evaluation and preparation for dental treatments in medically compromised patients;   cardiovascular diseases; pulmonary diseases; endocrine disorders; gastrointestinal diseases; renal diseases; hematologic diseases; bleeding disorders; the central nervous system and neuromuscular diseases; pregnancy and breast feeding; immunologic diseases

 
 
ทพศศ ๔๑๒หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร : ถอนฟันและผ่าตัดเล็กในช่องปาก๒ (๒-๐-๔)
DTSU 412Fundamental of Oral and Maxillofacial Surgery: Extraction and Minor Oral Surgery 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    หลักการของศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร หลักมูลของการทำปราศจากเชื้อ /ลดการปนเปื้อนเชื้อ การหายของแผล/แผลถอนฟัน การห้ามเลือด การจัดการแผล การดูแลแผล หลักการถอนฟัน เครื่องมือและการใช้ในการถอนฟัน เทคนิคของการถอนฟัน การฝึกถอนฟันในห้องปฏิบัติการ หลักการการเปิดแผ่นเหงือก วัสดุเย็บแผล เทคนิการเย็บแผล การถอนฟันโดยการผ่าตัด ฟันคุด การแบ่งชนิดของฟันคุด เทคนิคการผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดเพื่อการใส่ฟัน การปลูกถ่ายฟันและการปลูกฟัน การผ่าตัดนำตัวฟันออก การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับฟันและกระดูกสันเหงือก ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการภาวะแทรกซ้อนของการถอนฟัน การผ่าตัดเล็กในช่องปาก

 

                    Principles of oral and maxillofacial surgery; fundamental of sterilization and decontamination; wound and extraction wound healing; hemostasis; wound managements and wound care; principles of simple tooth extraction; armamentariums and applications for extractions; technique for tooth extraction; tooth extraction practices in laboratory; principles of flap operation; suturing material and techniques; surgical extractions; impaction tooth; classifications of impaction tooth; techniques for impaction tooth removal; preprosthetic surgery; tooth transplantation and replantation; coronectomy of impaction tooth and other dentoalveolar surgery; complications and managements of tooth extraction; minor oral surgery

 
ทพศศ ๔๒๑ทันตกรรมโรงพยาบาลและเวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTSU 421Hospital Dentistry and Medical Emergency in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                    ทันตกรรมระบบโรงพยาบาล การสื่อสารระหว่างแผนก แบบฟอร์มต่างๆในโรงพยาบาล การรับผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยใน การเขียนคำสั่งทางการแพทย์ การบันทึกการดำเนินโรค การส่ง/รับปรึกษาทางการแพทย์ การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยในก่อน/หลังการผ่าตัด คำจำกัดความ และชนิดต่างๆของภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในงานทันตกรรม กลไกและพยาธิกำเนิดของภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักการป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เทคนิคการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและหลอดเลือดดำ การจัดการทางเดินหายใจ การรักษาด้วยออกซิเจน การให้สารน้ำและเกลือแร่ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การกู้ชีพพื้นฐาน  การกู้ชีพขั้นสูง ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

 

                    The system of dental treatments in hospital circumstances; inter-department communication; hospital charting; admission; medical orders; progression notes; consultation/ referral; pre- and post-operative care for in-patients; definitions and types of medical emergencies in dental practice; mechanism and pathogenesis of medical emergencies; principles of preventions and managements of medical emergency; IM and IV techniques; airway management; oxygen therapy; fluid and electrolyte therapy; blood and blood components replacement; basic life support (BLS); advance cardiac life support (ACLS);  drugs for emergency treatments

 
 
ทพศศ ๔๒๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑๑ (๐-๓-๑)
DTSU 422Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery and Maxillofacial Surgery I 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  ฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การซักประวัติ การวัด/ประเมินสัญญานชีพ การประเมินผู้ป่วยถอนฟันหรือผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก การฝึกฉีดยาชา การทำงานด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ การถอนฟันอย่างง่าย การให้คำแนะนำและขอปฏิบัติหลังถอนฟัน/ผ่าตัดเล็ก การดูแลผู้ป่วย/ติดตามการรักษา การล้างแผล/ตัดไหม การช่วยผ่าตัดเล็กข้างเก้าอี้ การสังเกตการณ์ทางคลินิก การทำรายงานผู้ป่วย

 

                  Clinical practices in oral and maxillofacial surgery; history taking; vital signs assessment and evaluation; evaluation of tooth extraction or minor surgical patients; local anesthetic injection; aseptic techniques; simple extraction; post-extraction instructions; post-operative care and follow up; wound cleansing; minor oral surgery chairside assistance; clinical observation of oral and maxillofacial patients; case reports

 
ทพศศ ๕๑๑ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ : รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และความวิการใบหน้าขากรรไกร๒ (๒-๐-๔)
DTSU 511Oral and Maxillofacial Surgery I : Oral and Maxillofacial Lesion and Dentofacial Deformity 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การซักประวัติ การตรวจทางคลินิก  การตรวจทางภาพถ่ายรังสี การวินิจฉัยแยกโรค การตัดเนื้อเยื่อส่งตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาทางศัลยกรรมของถุงน้ำ เนื้องอกชนิดไม่ร้าย มะเร็ง โรคของต่อมน้ำลาย  โรคข้อต่อขากรรไกร การบูรณะการสูญเสียเนื้อเยื่อที่มีสาเหตุจากเนื้องอกหรือการผ่าตัด การใช้รังสีรักษา เคมีบำบัด  ผลของรังสีรักษาและเคมีบำบัดต่อเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกในบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทั้งก่อน/หลังการรักษา ภาวะกระดูกตายจากการฉายรังสี ภาวะกระดูกตายเหตุจากยา ความรู้พื้นฐานของสาเหตุ/ การตรวจทางคลินิก/การวางแผนรักษาทางศัลยกรรม ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกรที่เป็นมาแต่กำเนิด/ผู้ป่วยปากแหว่ง/เพดานโหว่/ผู้ป่วยพิการใบหน้าและขากรรไกร การรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

 

                  Oral and maxillofacial lesion; history taking; clinical examinations; radiographic examination; differential diagnosis; tissue biopsy; diagnosis of oral and maxillofacial lesions; surgical management of cystic lesions; benign and malignant tumours; salivary gland diseases; TMJ diseases; reconstruction of pathological defects; radiotherapy; chemotherapy; effects of radiotherapy and chemotherapy to soft tissues and bones of oral and maxillofacial regions; pre- and post-operative dental management in malignant patients; osteoradionecrosis; medication related osteonecrosis of the jaw; basic knowledge in etiology/ clinical examination/ surgical management/ planning in patients with congenital anomalies/ cleft lip/ palate/dentofacial deformities; orthognathic surgery

 
 
ทพศศ ๕๒๑ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ : การติดเชื้อทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒)
DTSU 521Oral and Maxillofacial Surgery II : Oral and Maxillofacial Infections 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                        การติดเชื้อทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อ เชื้อก่อโรค หลักการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ การติดเชื้อเหตุจากฟัน และการติดเชื้อในช่องพังผืด การรักษาการติดเชื้อ การติดเชื้อรุนแรง เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด/ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ/โรคแบคทีเรียกินเนื้อ/แมดิแอสตินัมอักเสบ/การติดเชื้อในเบ้าตา/โพรงหลอดเลือดดดำสมองอุดตัน การติดเชื้อของกระดูกขากรรไกร การติดเชื้อของโพรงอากาศข้างจมูกและรูทะลุช่องปากและโพรงอากาศแมกซิลลา

 

                      Oral and maxillofacial infections; immune responses to infections; pathophysiology of infections; microbial pathogens; principles of antimicrobial therapy; odontogenic infections and fascial space infections; management of infections; severe infections such as sepsis and septic shock, necrotizing fasciitis, mediastinitis, orbital infections, carvernous sinus thrombosis; osteomyelitis of the jaws; sinusitis and oroantral communication

 

 
ทพศศ ๕๒๒ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ : การบาดเจ็บทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTSU 522Oral and Maxillofacial Surgery III : Oral and Maxillofacial Trauma 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  กลไกการเกิดการบาดเจ็บและแตกหักของกระดูก อาการและอาการแสดง การตรวจทางคลินิก การตรวจทางภาพถ่ายรังสี การวินิจฉัย การดูแลเบื้องต้น การรักษาของการบาดเจ็บทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การกู้ชีพทางอุบัติเหตุ การสำรวจปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ การบาดเจ็บของฟันและกระดูกสันเหงือก การหายของกระดูกหัก หลักการของการรักษากระดูกหัก การหักกระดูกขากรรไกรล่าง การหักของกระดูกขากรรไกรบน การหักของกระดูกใบหน้า การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน การจัดการอุบัติเหตุหมู่ ข้อพิจารณาพิเศษในการบาดเจ็บทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การบาดเจ็บในเด็ก/ผู้สูงอายุ/กระดูกหักทั้งใบหน้า/แผลถูกยิง

 

                  Oral and maxillofacial trauma in mechanisms of trauma and fracture; signs and symptoms; clinical examinations; imaging; primary care; treatments of advance trauma; life support; primary/secondary survey; dentoalveolar injuries; fracture bone healing; principles of fracture treatment; mandibular fracture; maxillary and facial bone fracture; soft tissue injuries; mass casualties; special consideration in oral and maxillofacial trauma; trauma in pediatric/geriatric patients/ pan-facial fractures/ gunshot wound

 
ทพศศ ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒๓ (๐-๙-๓)
DTSU 501Comprehenv sive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๑๒ และ ทพศศ ๔๒๒ 
                  ฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การซักประวัติ การวัด/ประเมินสัญญานชีพ การประเมินผู้ป่วยถอนฟันหรือผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก การฝึกฉีดยาชา การทำงานด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ การถอนฟันอย่างง่าย การให้คำแนะนำและขอปฏิบัติหลังถอนฟัน/ผ่าตัดเล็ก การดูแลผู้ป่วย/ติดตามการรักษา การล้างแผล/ตัดไหม การช่วยผ่าตัดเล็กข้างเก้าอี้ การสังเกตการณ์ทางคลินิก การทำรายงานผู้ป่วย

 

                  Clinical practices in oral and maxillofacial surgery; history taking; vital signs assessment and evaluations; evaluations of tooth extraction or minor surgical patients; local anesthetic injection; aseptic techniques; simple extractions; post-extraction instructions; post-operative care and follow up; wound cleansing; minor oral surgery chairside assistance; clinical observations of oral and maxillofacial patients; case reports

 

ทพศศ ๖๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓๑ (๐-๓-๑)
DTSU 611Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery III 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๕๐๑ 
                      ฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การซักประวัติ การวัด/ประเมินสัญญานชีพ และประเมินผู้ป่วยถอนฟัน หรือผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก การถอนฟัน การถอนฟันโดยการผ่าตัด การให้คำแนะนำและขอปฏิบัติหลังถอนฟัน/ผ่าตัดเล็ก การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการถอนฟันที่ไม่ซับซ้อน การรักษาการติดเชื้อเหตุจากฟันที่ไม่รุนแรง ได้แก่ การติดเชื้อของร่องเหงือก การสังเกตการณ์การผ่าตัดในห้องผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาล 

 

                     Clinical practices in oral and maxillofacial surgery; history taking; vital signs assessment, and evaluation of tooth extraction or minor surgical patients; simple extraction; surgical extraction; post-extraction instructions; management of simple complication of extraction; surgical removal of simple impaction tooth; management of non-severe odontogenic infection such as vestibular abscess; major surgery case observation in OR and ward round

 
ทพศศ ๖๒๑ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล๒ (๐-๖-๒)
DTSU 621Extern: Experience in Hospital Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                  สังเกตการณ์งานทันตกรรมระบบโรงพยาบาลในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ระบบโรงพยาบาล ระบบการทำงานของแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาล แผนกต่างๆในโรงพยาบาล ระบบการทำงานแบบสหสาขา การติดต่อสื่อสารในโรงพยาบาล การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การดูแลผู้ป่วยใน

 

                   Observations of hospital dentistry in hospital setting in general hospital/ regional hospital/ faculty of medicine hospital; the hospital system; the dental department working system; departments in hospitals; the multi-disciplinary working system; communication in hospital; dental managements in medical compromised patients, in-patient cares

กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ  ๔  หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ได้ในชั้นปีที่ ๑ หรือชั้นปีที่ ๕ หรือชั้นปีที่ ๖

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน

ทพคร ๑๖๓บทนำชีวิตทันตแพทย์๒ (๑-๒-๒)
DTID 163Introduction to Dental Professional Life 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ คุณลักษณะที่ดีของทันตแพทย์ ความคาดหวังของสังคม สมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประสบการณ์ในสถานการณ์จำลอง ประสบการณ์การทำงานกับทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ ในระบบโรงพยาบาล ขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วย การควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม ทักษะการใช้มือ ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะในการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม

 

                Roles of dentists; dental professional characteristics; social expectation; dental competencies; working experience in simulated situation; working experience with dentists and medical personnel in the hospital setting; procedures in dental care, infection control in dental practice; hand skills; communication skills; problem solving in dental clinical situations

           

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๕ ตลอดปีการศึกษา

ทพคร ๕๖๑ประสบการณ์วิจัย๒ (๐-๔-๒)
DTID 561Research Experience 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                   ปฏิบัติงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทางทันตแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

                   Conduction research in dentistry or biomedical sciences

         

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๕ หรือชั้นปีที่ ๖ ตลอดปีการศึกษา

ทพคร ๕๖๒การพัฒนาร่วมสหสาขาวิชาชีพ๒ (๐-๔-๒)
DTID 562Interprofesional Development 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                   ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผนงาน การคิดแก้ปัญหา การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ผ่านโครงการจิตอาสา

 

                   Practising using critical thinking, planning work, problem solving, leadership skills, interprofessional collaboration and team work through a volunteer project

 

   

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๖ ในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒ หรือ ตลอดปีการศึกษา

ทพคร ๖๖๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม๑ (๐-๒-๑)
DTID 662Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๖๓๓ 
                 การรักษารากฟันเทียมชนิดไม่ซับซ้อน  ประกอบด้วยการตรวจและวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และให้การรักษาหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยในการให้การรักษาผู้ป่วยรากฟันเทียม

 

                 Treatments of uncomplicated dental implant consisting of examination and diagnosis, construction of treatment planning, providing or assisting dental implant treatments in patients

 
ทพคร ๖๖๓ศึกษาดูงานทางทันตแพทยศาสตร์๒ (๐-๖-๐)
DTID 663Study Visit In Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ศึกษาดูงานทางด้านระบบสุขภาพในระดับต่างๆ หรือทันตแพทยศาสตรศึกษาทั้งระดับก่อนหรือหลังปริญญา หรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

                 Study visits of various levels of the health delivery system, or undergraduate/postgraduate dental education, or advanced technology in dentistry or health science

 
ทพคร ๖๖๔เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTID 664Digital Technology in Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 เรียนรู้วัสดุ เครื่องมือ และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ประกอบไปด้วย การทำรอยพิมพ์ในช่องปาก (impression) การวางแผนการรักษา (treatment planning) การกลึงชิ้นงาน (milling) และการขึ้นรูปชิ้นงาน (printing) ด้วยระบบสามมิติ ซึ่งจะเป็นพิ้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

 

                 Learning about materials, devices and digital technology in dentistry utilized in all areas of dentistry consisting of oral impression, treatment planning, milling and 3-D printing which is a foundation of the country development to digital technology era

 
ทพชค ๖๖๓ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงและชีวสารสนเทศ๑ (๑-๐-๒)
DTBC 663Advanced Molecular Biology and Bioinformatics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๓๔ 
                 หลักการทำงานเบื้องต้นของเซลล์ การแสดงออกของยีนและการควบคุมการกลายพันธุ์และการซ่อมแซม ดีเอ็นเอการอยู่รอดของเซลล์และเซลล์ตายตามกำหนดการการถ่ายโอนสัญญาณรวมทั้งการประยุกต์ ชีวสาร สนเทศในงานวิจัยทางการแพทย์                

 

                Basic functional principles of cell, gene expressions and regulations, mutation and DNA repair, cell survival and apoptosis, signal transduction, and application of bioinformatics to medical research

 
ทพทจ ๖๖๙สัมมนาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะแรกเริ่ม๑ (๑-๐-๒)
DTOD 669Seminar in early orthodontic treatment 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 สัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องกัน และระยะแรก ในช่วงฟันชุดน้ำนมและฟันชุดผสม ที่มีความผิดปกติของ การสบฟัน โครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร

 

                 Seminar of diagnosis, treatment plan, preventive and interceptive orthodontic in deciduous and mixed dentition to correct malocclusion and dentofacial deformities

 
ทพทด ๖๖๒การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา๑ (๑-๐-๒)
DTPD 662Pharmacological Pediatric Behavior Management 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๒๑ 
                 หลักการรักษาทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยารับประทานเพื่อให้เด็กสงบ และการดมยาสลบ ในเรื่องข้อบ่งชี้ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ข้อควรระวัง ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยวิธีการให้การรักษาทาง
ทันตกรรมโดยการใช้ยา และการดูแลผู้ป่วยภายหลังการปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยา                                 Principles of oral sedation and general anesthesia in pediatric patients; indication, advantage and disadvantage, dental consideration; preparations of patients for dental procedures and cares of patients following oral sedation and general anesthesia; experiences in observing dental procedures under oral sedation and general anesthesia
 
ทพทด ๖๖๓ เสริมทักษะทันตกรรมเด็ก๑ (๐-๓-๑)
DTPD 663    Enhancement of skill in Pediatric Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๐๑ 
                 ทักษะทางคลินิกในการดูแลทางทันตกรรมผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม วางแผนการรักษาแบบรวบยอด ทำหัตถการรักษาโรคในช่องปากเด็กที่พบบ่อย การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กตามบริบทเฉพาะราย การจัดการพฤติกรรมเด็ก โดยไม่ใช้ยา การนำเสนอและอภิปรายกรณีผู้ป่วย

 

                 Clinical skills in holistic-approach pediatric dental care, comprehensive treatment planning, treatment of children’ common oral diseases, individual health promotion, non-pharmacological management in children; case presentation and discussion

 
ทพทส ๖๖๑การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป๑ (๑-๐-๒)
DTAD 661Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 สัมมนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาทันตกรรมแบบพร้อมมูล เน้นทักษะทางคลินิกในการสร้างความร่วมมือเชิงสหสาขาวิชา การวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้วิธีการรักษาแบบสหสาขาวิชาที่ซับซ้อน ความสำคัญของแต่ละวิธีการรักษา  การจัดลำดับการรักษาในกรณีที่ยังมีข้อโต้แย้งทางวิชาการจากต่างสาขาวิชา                

 

                Seminars on comprehensive dental clinical practice emphasizing on clinical skills to achieve comprehensive interdisciplinary approach, treatment planning for a patient who needs complicated interdisciplinary approach, importance of each treatment approach and treatment sequencing especially in discipline controversy cases

 
ทพทห ๖๖๓การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้าน๑ (๑-๐-๒)
DTOP 663Vital tooth bleaching: Home Bleaching 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๕๒๑ 
                เรียนรู้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้าน และเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย  การสื่อสารกับผู้ป่วย การวางแผนการรักษา การบันทึกข้อมูลก่อน-ระหว่าง-หลังการรักษา การลองถาดฟอกสีฟัน การติดตามผลการรักษาและการดูแลต่อเนื่องในระยะยาว และการป้องกัน-แก้ไข-รักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการให้การรักษาด้วยการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้านแก่ผู้ป่วย

 

                Learning about materials, instruments and devices involving vital tooth bleaching for home bleaching; comprehending all clinical procedures for home bleaching consisting of patient communication, treatment plan and discussion; dental treatment recording before-during-after home bleaching; custom bleaching tray; follow up, maintenance, and prevention; remedy for treatment complication

 
ทพทห ๖๖๔การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTOP 664Vital tooth bleaching: In-office Bleaching 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๕๒๑ 
                เรียนรู้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรม และเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนในการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิก ทันตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย  การสื่อสารกับผู้ป่วย การวางแผนการรักษา การบันทึกข้อมูลก่อน-ระหว่าง-หลังการรักษา การฟอกสีฟันในคลินิกทันตกรรม การติดตามผลการรักษาและการดูแลต่อเนื่องในระยะยาว และการป้องกัน-แก้ไข-รักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการให้การรักษาด้วยการฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วย ทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมแก่ผู้ป่วย

 

                Learning about materials, instruments and devices involving vital tooth bleaching for in-office bleaching; comprehending all clinical procedures for in-office bleaching consisting of patient communication, treatment plan and discussion; dental treatment recording before-during-after home bleaching; in-office bleaching; follow up and maintenance and prevention; remedy for treatment complication

 
ทพพย ๖๖๑ประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๐-๒-๑)
DTPA 661Experiences in Oral Pathology 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๒๑๑, ทพพย ๒๒๑, ทพพย ๓๑๑, ทพพย ๓๑๒, ทพพย ๓๑๓, ทพพย ๓๒๑ และ ทพพย ๓๒๒ 
                 ดูงานวินิจฉัยโรคช่องปากจากชิ้นเนื้อทั้งในระดับมหกายวิภาคศาสตร์และจุลพยาธิวิทยา และฝึกบรรยายลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและให้การวินิจฉัยสุดท้ายของโรคในช่องปากที่พบบ่อย

 

                 Observations of histopathologial diagnosis at the macroscopic and microscopic  examinations,  practising describing the histopathological features and making a final diagnosis of common oral diseases

 
ทพภส ๖๖๒ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTPM 662Review of Drugs in Dental Practice 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                     ทบทวนความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ทางทันตกรรม ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบ ยาแก้แพ้ ยาระงับประสาทและยานอนหลับ ยาชา ยาลดอาการเสียวฟัน  ผลิตภัณฑ์ควบคุมให้เลือดหยุดไหล ยาฉุกเฉินในทางทันตกรรม การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในทาง ทันตกรรม และหลักการบริหารยาทางทันตกรรม                     

 

                Review of drugs used in dental practice consisting of antibiotics, antifungals, antivirals  analgesics, anti-inflammatory drugs, antiallergic drugs, sedatives and hypnotics, local anesthetics, desensitizing agents, products for hemorrhage control, emergency drugs used, drug interaction, and drug administration

 
ทพรบ ๖๖๑การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา๑ (๐-๓-๑)
DTMS 661Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๔๒๑ และ ทพรบ ๕๒๑ 
                      ฝึกปฏิบัติการจัดการเชิงสหสาขาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก

 

                 Clinical practice in multidisciplinary management of temporomandibular disorders and orofacial pain

 
ทพรส ๖๖๗การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTRD 667Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๒๑ และ ทพรส ๔๒๑ 
                 การแปลผลทางภาพรังสีสำหรับทันตแพทย์โดยทั่วไป การแปลผลทางภาพรังสีสำหรับเด็ก ภาพรังสีฟันผุและรอยโรคปลายราก การแปลผลทางภาพรังสีสำหรับถุงน้ำและก้อนเนื้อชนิดไม่ร้ายแรง ก้อนเนื้อชนิดร้ายแรงและรอยโรคไฟโบรออสเชียส และการแปลผลทางภาพรังสีตัดขวางอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมสำหรับช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

 

                 Radiographic interpretation for dental practitioners, radiographic interpretations for children; radiography of caries and periapical lesions; radiographic interpretation for oral & maxillofacial lesions including cysts, benign tumors, malignant tumors, fibro-osseous lesions and tumor-like lesions; cone-beam computed tomography and its application in oral & Maxillofacial regions

 
ทพวด ๖๖๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง๑ (๐-๒-๑)
DTED 661Advanced Endodontics 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๒๑ และ ทพวด ๔๒๒ 
                การขยายคลองรากฟันด้วยเครื่องมือชนิดที่ใช้กับหัวกรอทดรอบในฟันรากโค้ง การอุดคลองรากฟันด้วยวิธีวอร์มเวอร์ติคอล คอมแพคชั่น การรื้อวัสดุอุดคลองรากฟันที่เป็นกัตตาเปอร์ชา การซ่อมแซมรอยทะลุบริเวณง่ามรากฟัน
ฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์ในงานรักษาคลองรากฟันเบื้องต้น พร้อมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วประเมินและนำเสนอผลงาน                                Root canal preparation using rotary instrument in curved canal; root canal obturation by wam vertical compaction technique; gutta percha removal; furcation perforation repair; basic practice ofdental operating microscope in endodontics; searching evaluation and presentation
 
ทพวป ๖๖๔ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน๑ (๑-๐-๒)
DTMD 664Surgical Crown Lengthening 
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๖๐๑ 
                  สาเหตุต่าง ๆ ของการมีตัวฟันทางคลินิกสั้นกว่าปกติ ทั้งที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความกว้างชีวภาพของฟันนั้น ๆ การตรวจประเมินทางคลินิกเพื่อเลือกวิธีแก้ไข การวางแผนการรักษา การปรึกษาทันตแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขโดยเน้นวิธีต่าง ๆ ทางศัลยกรรม หลักการเพิ่มความยาวฟันและเหตุผล การใช้เครื่องมือการผ่าตัด และการจัดการภาวะแทรกซ้อน การปฏิบัติทางคลินิกในการวิเคราะห์ผู้ป่วย การช่วยการผ่าตัดและการติดตามผล

 

                  Etiologic factors of short clinical crown either correlated with or without biologic width; clinical evaluation for determining the correction modalities; treatment planning; interdisciplinary consultation; surgical crown lengthening technique and rationale; instrumentation use; post operative care and healing, complications and management; clinical practice in case analysis; surgical assisting and follow-up

 
ทพศศ ๖๖๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การผ่าตัดเล็กในงานศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๐-๓-๑)
DTSU 662Comprehensive Dental Practice: Minor Oral and Maxillofacial Surgery 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 สัมมนา และฝึกปฏิบัติการผ่าตัดเล็กในงานศัลยกรรมช่องปาก ประกอบด้วยการผ่าฟันคุดฟันกรามล่างซี่ที่ ๓ที่ซับซ้อน ฟันกรามบนซี่ที่ ๓ คุดที่ไม่ซับซ้อน ฟันฝังคุดที่ไม่ซับซ้อน การผ่าตัดเพื่อการใส่ฟันที่ไม่ซับซ้อน

 

                 Seminars and practising in minor oral and maxillofacial surgery including surgical removal of complicated classification of lower third molar impaction tooth, simple classification of uppe third molar impaction tooth, embedded tooth, simple preprosthetic surgery

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

  • รายวิชาที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์

รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน

 ทพคร ๑๖๑สังคมสงเคราะห์๓ (๐-๖-๓)
 DTID 161Social Welfare 
  วิชาบังคับก่อน : – 
                    ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประสบการณ์ในปัญหาทางสังคมที่มีลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ที่มีสถานะด้อยทางสังคม การสร้างพื้นฐานของคุณธรรมในการช่วยเหลือและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การคิดในเชิงบวกต่องานสังคมสงเคราะห์ที่นำไปสู่สำนึกสาธารณะและจริยธรรมวิชาชีพ

 

                         Practising in social works, experiencing various social problems in people with lower social privilege; the creation of basic moral foundation for helping and living with others, positive attitudes towards the social works leading to public community mind and professional ethics

 

รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๒

ทพคร ๒๖๑การพัฒนาตนเอง ๑๑ (๐-๒-๑)
DTID 261Self-Development I 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                   ทักษะชีวิตพื้นฐานหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทำขึ้นเอง

 

                   Basic life skills or the 21st century skills through learning or training activities or other selected or organized activities by students

 

รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๓

ทพคร ๓๖๑การพัฒนาตนเอง ๒๑ (๐-๒-๑)
DTID 361Self-Development II 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทำขึ้นเอง

 

Practising selected life skills or the 21st century skills through various learning or training activities or other selected or organized activities by students

 

รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๔

ทพคร ๔๖๑การพัฒนาตนเอง ๓๑ (๐-๒-๑)
DTID 461Self-Development III 
 วิชาบังคับก่อน : – 
                 ฝึกฝนการเรียนรู้สู่เป้าหมาย และการประเมินตนเอง ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและโยคะ การป้องกันอัคคีภัย การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือกิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทำขึ้นเอง

 

                 Practising goal-directed learning and self-evaluation through a selection of learning or training activities in various topics such as foreign languages, arts and culture, sports and yoga, fire protection, personality development, or other selected or organized activities by students

 

         นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น ๆ ที่  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร