เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์

MU DENT faculty of dentistry

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3780/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)