เว็บไซต์เก่า

ขั้นตอนการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญา

MU DENT faculty of dentistry

ขั้นตอนการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญา

1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. ขั้นตอนการขอรับลิขสิทธิ์
3. ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Memorandum of Understanding: MOU)
4. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA)
5. ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement: MTA)
6. ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (Data Sharing Agreement: DSA)
7. ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา