เว็บไซต์เก่า

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดล พญาไท

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดล พญาไท

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 20 คน จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต พร้อมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ภายในคลินิกทางทันตกรรม และการเรียนการสอนภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต และอาจารย์ ทันตแพทย์ภัทร์ ภู่เจริญ คณาจารย์รุ่นพี่ศิษย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะบุคคลจากมูลนิธิออทิสติกไทย เข้าร่วมกิจกรรมพาเพื่อน…เที่ยวพิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพาเพื่อน…เที่ยวพิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงณาตยา นพรัตน์กานต์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นักศึกษาทันตแพทย์เศรษฐพิชญ์ สุคันธวณิช และนักศึกษาทันตแพทย์พสิน ลิขิตวิเศษกุล ให้การดูแลคณะบุคคลออทิสติก ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิออทิสติกไทย จำนวน 20 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการฝึกฝนการดูแลสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอภิวันทน์ สมุทรคีรี ภาควิชาทันตกรรมเด็ก มาร่วมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก และอาจารย์ ทันตแพทย์ภคพล วนิจกิจเกื้อผล ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง พานักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ มาร่วมเรียนรู้และสัมภาษณ์พูดคุยถึงปัญหา-อุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาดูแลทางทันตกรรมอีกด้วย

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวรายงานการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้การรักษาทางทันตกรรม แก่สามเณร และประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ณ ไต้หวัน

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พงศ์ พงศ์พฤกษา รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ในหัวข้อหลัก “Trends and Future Development of Digital Healthcare and Treatment” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โดย National Cheng Kung University (NCKU) ณ นครไถหนาน ไต้หวัน

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พงศ์ พงศ์พฤกษา ยังได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อ “Digital Disruption in Restorative Dentistry” และนายแพทย์ ฉันทัส มไหสวริยะ จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบรรยายทางวิชาการในห้วข้อ “Empowered the Osteoporosis Treatment with the Assisted Liaison Service Application: The AliS Project” โดยมี ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คณาจารย์ และนักวิจัย จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสุขภาพในอนาคต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงานคุณภาพ ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงานในงานคุณภาพดังกล่าวด้วย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ Mahidol University Digital KM Masterclass

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ทางทันตกรรม ในงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัยในยุค DIGITAL

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัยในยุค DIGITAL จัดโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปภายในงาน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สากล ครั้งที่ 1

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สากล ครั้งที่ 1 เรื่อง Insight into Ceramic Veneer: from start to finish แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลังปริญญาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และบุคลากรของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตร และการให้บริการงานทางด้านทันตกรรมดิจิทัลของโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมโดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 20, 23, 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15, ห้องปฏิบัติการ M-dent Lab ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ชั้น 3 อาคารพรีคลินิก

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

เมื่อวันที่ 21 และ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม”

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนพฤศจิกายน เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)