เว็บไซต์เก่า

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 160 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
Facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทรศัพท์ 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จัดโดยคณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด มาให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการอพยพหนีไฟ พร้อมฝึกอพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ แก่บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ University of Texas Health Science Center at Houston สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ University of Texas Health Science Center at Houston สหรัฐอเมริกา โดยมี Prof. Robert Spears Associate Dean for Student & Academic Affairs เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ในโอกาสนี้ Prof. Robert Spears, Associate Dean for Student & Academic Affairs, Prof. Sudarat Kiat-amnuay, Director, AEGD Program; Faculty Leader, ISTP Program และ Assoc. Prof. Wanida Ono จาก University of Texas Health Science Center at Houston สหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมไปถึง สิรินธรทันตพิพิธ ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และสำนักงานการวิจัย พร้อมทั้งร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั้งสองสถาบัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ MU-NCKU Webinar: Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ MU-NCKU Webinar: Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี อาจารย์ ทันตแพทย์ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุลอาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมแนะนำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก NCKU และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ดังนี้

Associate Professor Watchareeya Kaveevivitchai
Department of Chemical Engineering
National Cheng Kung University
บรรยายในหัวข้อ Affordable And Eco-friendly Electrode Materials for Sustainable Energy Storage

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายในหัวข้อ The Challenges of Sustainable Universities

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายในหัวข้อ The Myths & Facts about Environmental, Social, and Corporate Governance

รองศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายในหัวข้อ Sustainable Business and Its Roles in Ensuring the Overall Sustainable Development

โดยงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live : NCKU Overseas Hub in Thailand

พิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 20 คน จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต พร้อมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ภายในคลินิกทางทันตกรรม และการเรียนการสอนภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต และอาจารย์ ทันตแพทย์ภัทร์ ภู่เจริญ คณาจารย์รุ่นพี่ศิษย์เก่า ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะบุคคลจากมูลนิธิออทิสติกไทย เข้าร่วมกิจกรรมพาเพื่อน…เที่ยวพิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพาเพื่อน…เที่ยวพิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงณาตยา นพรัตน์กานต์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นักศึกษาทันตแพทย์เศรษฐพิชญ์ สุคันธวณิช และนักศึกษาทันตแพทย์พสิน ลิขิตวิเศษกุล ให้การดูแลคณะบุคคลออทิสติก ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิออทิสติกไทย จำนวน 20 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการฝึกฝนการดูแลสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอภิวันทน์ สมุทรคีรี ภาควิชาทันตกรรมเด็ก มาร่วมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก และอาจารย์ ทันตแพทย์ภคพล วนิจกิจเกื้อผล ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง พานักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ มาร่วมเรียนรู้และสัมภาษณ์พูดคุยถึงปัญหา-อุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาดูแลทางทันตกรรมอีกด้วย

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวรายงานการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้การรักษาทางทันตกรรม แก่สามเณร และประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566