INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา

MU DENT faculty of dentistry

การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา

ในแต่ละปีนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลิตผลงานวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ในจำนวนนี้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหลายเรื่องมีการนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งหลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561